Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia przejść dla pieszych w mieście Żarów

Informacja opublikowana: 26.03.2021, 13:57
Data zakończenia zapytania: 02.04.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 02.04.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia przejść dla pieszych w mieście Żarów tj.:
1) przejścia zlokalizowanego na ul. Mickiewicza w pobliżu ronda,
2) dwóch przejść zlokalizowanych na ul. Armii Krajowej w obrębie skrzyżowania z ul. Sikorskiego.

1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC:
- pozyskanie map do celów projektowych,
- wykonanie dokumentacji projektowej wg wskazań Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót w 1 (jednym) egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku,
- uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji zadania,
- zgłoszenie robót i uzyskanie zaświadczenia o skutecznym zgłoszeniu robót.

2. Termin realizacji zamówienia: do 30.07.2021r.

3. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
- najniższa cena brutto za wykonanie usługi - kpl  -  waga  100 %

4. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zmniejszenia zakresu do zaprojektowania w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY :
a) ofertę wraz ze wstępną koncepcją, należy złożyć w formie pisemnej, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres j.podolak@um.zarow.pl (ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę).
c) termin złożenia oferty do dnia 2 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30.

6. OSOBY DO KONTAKTU – Jadwiga Podolak, Podinspektor ds. dróg, tel. 74 306 73 05.

-> pliki do pobrania

Załączniki:
  1. Odpowiedzi na pytania wykonawców (01.04.2021, 14:01) - pobrań: 18
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 26.03.2021, 13:57
Dokument oglądany razy: 96