Wykonanie 5-letniego przeglądu obiektów małej architektury

Ta strona z dnia 27.05.2021, 09:53 została usunięta
Z powodu: przeniesienie do archiwum
Numer przetargu: IiD.7021.14.2020
Informacja opublikowana: 08.05.2020, 14:39
Data zakończenia przetargu: 19.05.2020, 15:30
Data rozstrzygnięcia przetargu: 26.05.2020, 16:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Agnieszka Gołuch – Referat Inwestycji i Dróg tel. 74 306 73 05
Nie podlega Ustawie
 1. Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 5-letniego przeglądu obiektów małej architektury, wynikającego z art. 62 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. 20198.1186) oraz przeprowadzanie funkcjonalnych kontroli i wykonywanie bieżącej konserwacji urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznych i innych obiektów sportowych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Żarów w 2020r., zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część I. Funkcjonalna kontrola placów zabaw obejmuje:
sprawdzenie mim. 1 raz w miesiącu drobiazgowo urządzeń pod kątem zużycia technicznego i funkcjonalności, prowadzenie kart zapisów z dokonywanych przeglądów z każdego placu zabaw, siłowni i innego obiektu sportowego. Karty zapisów muszą zawierać lokalizację oraz wykaz wszystkich urządzeń znajdujących się na obiekcie. W ramach kontroli należy:
- sprawdzić stabilność konstrukcji wszystkich urządzeń i ich poszczególnych elementów,
- sprawdzić czy nie występują ewentualne uszkodzenia olinowania na wszystkich urządzeniach, na których ono występuje,
- sprawdzić działanie części ruchomych urządzeń, stan fundamentów urządzeń, połączenia śrubowe, niebezpieczne krawędzie, nadmierne zużycie elementów i inne zagrażające bezpieczeństwu użytkowników,
- przeprowadzić podstawowe działania naprawcze jak:
- regulacja naciągu lin,
- regulacja i smarowanie łożysk i sworzni mocujących zawiesi huśtawek,
- dokręcenie i uzupełnienie nakrętek, śrub i podkładek,
- wymiana uszkodzonych opon w przelotkach, siedziskach, odbojach
- rozkręcenie zaplątanych łańcuchów,
- wyrównanie nawierzchni amortyzujących pod i wokół urządzeń,
- niezwłoczne zabezpieczenie przed możliwością użytkowania elementów urządzeń lub całych urządzeń w przypadku stwierdzenia ich zniszczenia, uszkodzenia lub wad,
- ocenić czystość urządzeń i terenu,
- ocenić stan terenu – stref bezpieczeństwa i ciągów komunikacyjnych,
- ocenić stan występujących elementów dodatkowych jak tablice informacyjne, ogrodzenia, ławki i innych,
- wykonać jednokrotną wymianę piasku we wszystkich piaskownicach (7szt) oraz przeprowadzić 2-krotną dezynfekcji piasku w piaskownicach preparatem zabijającym larwy much i innych insektów znajdujących się w piasku piaskownic, zapobiegającym zanieczyszczaniu przez odchody psów i kotów oraz odstraszającym ww. zwierzęta od załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w piaskownicach, o działaniu natychmiastowym i nieszkodliwym dla użytkowników piaskownic (dzieci).

Pozostałe prace konserwacyjne oraz dodatkowe wynikające min. z przeprowadzonych kontroli, wykonywane będą na podstawie osobnego zlecenia.

Część II. Przegląd 5-letni, obejmuje:
a) sprawdzenie, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów, estetyki obiektów oraz ich otoczenia, w tym: ocenę ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, zużycia elementów, śladów korozji oraz możliwych zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonywanych napraw,
b) sporządzenie protokołu z kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną (na płycie CD) przedstawiająca wady i usterki.

2. Termin realizacji prac:
1) kontrola funkcjonalna: jeden raz w miesiącu od dnia podpisania umowy do 31 października 2020r.
Termin może ulec przedłużeniu, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych sprzyjających korzystaniu z urządzeń.
2) Przegląd 5-letni: należy przeprowadzić nie później niż w ciągu 15 dni po podpisaniu umowy.

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Część I - cena brutto za całość wykonanych prac za miesiąc- waga 100 %,
Część II - cena brutto za całość wykonanych prac jednorazowo - waga 100 %.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w całości lub części, w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

6. Termin podpisania umowy na przeglądy funkcjonalne uzależniony jest od obostrzeń wynikających z pandemi COVID-19.

7. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
- ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego złącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- ofertę należy, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres: a.goluch@um.zarow.pl (ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę).
- termin złożenia oferty do dnia 19 maja 2020 r. do godz. 15:30.

7. Osoby do kontaktu:
Agnieszka Gołuch – Referat Inwestycji i Dróg tel. 74 306 73 05

Załączniki:
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.05.2020, 08:19) - pobrań: 1 683
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.05.2020, 14:39
Dokument oglądany razy: 4 811