Wygaśnięcie mandatu radnego

DWB. 773.9.2022

POSTANOWIENIE NR 16/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Żarowie

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 4 listopada 2022 r. mandatu radnego wybranego do Rady Miejskiej w Żarowie w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 17 - KWW LESZKA MICHALAKA - WSPÓLNOTA, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radnym, którego mandat wygasł jest Bartosz Robert ŻUREK.
§ 2.
Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Żarowie.
§ 3.
Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4.
Na postanowienie Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I (decyduje data złożenia skargi, a nie data jej nadania w urzędzie pocztowym).
§ 5.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.11.2022, 15:03
Dokument oglądany razy: 52