Użytkowanie wieczyste

Uruchamiam sytezator mowy...

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

Ustalane są według stawki procentowej od wartości nieruchomości gruntowej.
Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:

1) za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3 % ceny;

2) za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3 % ceny;

3) za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3 % ceny;

4) za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1 % ceny;

5) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny;

6) za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny;

7) za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny.

Podstawa prawna:
Art. 72 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Należności można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego lub na Nr konta: BZ WBK o/Żarów
98 1090 2369 0000 0006 0201 9446


Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Gminy Żarów

NASTĘPUJE NA WNIOSEK STRONY
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Pisemny wniosek o aktualizację opłaty rocznej złożony do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty.
2. Operat szacunkowy.
3. Odpis z księgi wieczystej.

Dokument wymieniony w pkt 3 winien zostać złożony w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii. Postępowanie to nie podlega opłatom.

LUB Z URZĘDU
Pisemne wypowiedzenie Burmistrza Miasta Żarów wydane za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej dotychczasowych opłat oraz naliczenie zaktualizowanych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od wypowiedzenia przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu (ul. Dmowskiego 22, Wałbrzych) w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Podstawa prawna
Art. 78 i 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

UWAGA
W przypadku niezłożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym wypowiedzenie stało się ostateczne.
Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żarów przysługuje jedynie wówczas, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy (strony)
1. Pisemny wniosek użytkownika wieczystego o udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żarów:
a. oznaczenie nieruchomości gruntowej, której opłata dotyczy,
b. oświadczenie z ilu osób składa się wspólne gospodarstwo domowe,
c. oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, tj. wszystkich osób wspólnie zamieszkujących, związanych więzią gospodarczą i będących członkami rodziny, (zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, powinowatych, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje z wnioskodawcą faktycznie we wspólnym pożyciu), za ostatni rok, poprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona.
2. W przypadku kiedy wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, oprócz ww. dokumentów dotyczących osób ubiegających się o bonifikatę, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu i korzystają z niej w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków, wymagane są informacje dotyczące ogólnej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne zajmowane przez członków spółdzielni uprawnionych do korzystania z ulgi oraz powierzchnia tych lokali mieszkalnych.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez organ
1. Aktualna mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją budynków mieszkalnych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste, objętych wnioskiem.
2. Aktualne informacje z ewidencji gruntów i budynków o nieruchomościach gruntowych objętych wnioskiem.
3. Komunikat ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. u. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni rok, poprzedzający rok za który opłata ma być wnoszona.

Forma załatwienia
Pisemna zgoda na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wydawana przez Burmistrza Miasta Żarów lub przez osoby upoważnione do jej udzielania.

Przewidywany termin załatwienia
Do dwóch miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Podstawa prawna
Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:47
Dokument oglądany razy: 6 052
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020