Utrzymanie zieleni na terenie centrum miasta Żarów

Informacja opublikowana: 04.05.2021, 12:09
Data zakończenia zapytania: 07.05.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 07.05.2021, 15:00

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania utrzymania zieleni na terenie centrum miasta Żarów, Gmina Żarów zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedmiotowego zadania.

Zamawiający na podstawie art. 15 a ustawy o spółdzielniach socjalnych zastrzega, iż o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
w ramach wykonania zadania do utrzymania zalicza się wykaszanie traw wraz z zgrabieniem
i  wywiezieniem pokosu na powierzchni 9 884 m2. Prace realizowane będą po każdorazowym zleceniu Zamawiającego w terminach - jednokrotnie w miesiącu październik i dwukrotnie w miesiącach maj – wrzesień,
Wykaz terenów zieleni miejskiej objętych zadaniem 1 wyszczególniony jest w załączniku nr 1,
W trakcie realizacji umowy, w miarę zaistniałych potrzeb, Zamawiający może zlecić dodatkowe wykaszanie traw całego wykazu dla danego zadania lub wybranych pozycji z wykazu.

3. Termin realizacji zadania: 10.05.2021 r. – 29.10.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za 1 m2 wykoszenia trawnika wraz
z zgrabieniem i wywiezieniem trawy.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać ceny netto za 1 m2 wykoszenia trawnika wraz z zgrabieniem
i wywiezieniem trawy,
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 07.05.2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego
w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 07.05.2021 r.), faksem na numer 74 30-67-311 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.dzialowski@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 07.05.2021 r. do godz. 15.00.

6. Osoby do kontaktu: Piotr Weiland – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 74 30-67-347.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyn.

-> pliki do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.05.2021, 12:09
Dokument oglądany razy: 44