Utrzymanie poboczy dróg gminnych wraz z rowami na terenie gminy Żarów

Informacja opublikowana: 25.05.2021, 20:35
Data zakończenia zapytania: 27.05.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 27.05.2021, 15:30

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania utrzymania poboczy dróg gminnych wraz z rowami na terenie gminy Żarów, Gmina Żarów zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedmiotowego zadania.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Utrzymanie poboczy dróg gminnych polegać będzie na wykaszaniu traw na poboczach oraz rowach przydrożnych (wraz z obkoszeniem wokół znaków, słupków, barier mostowych itp.) na powierzchniach:
- 94 740 m2 (z przeciwskarpą rowów - przewiduje się dwukrotne wykaszanie),
- 73 440 m2 (bez przeciwskarpy rowów - przewiduje się dwukrotne wykaszanie).
Prace realizowane będą po każdorazowym zleceniu Zamawiającego w orientacyjnych terminach –
1 – 11.06.2021 r., 05.07. - 16.07.2021 r., 09 – 20.08.2021 r., 20.09. - 30.09.2021 r.
Wykaz terenów objętych utrzymaniem wyszczególniony jest w załączniku nr 1.

W trakcie realizacji umowy, w miarę zaistniałych potrzeb, Zamawiający może zlecić dodatkowe wykaszanie traw całego wykazu lub wybranych pozycji z wykazu.

3. Termin realizacji zadania: 01.06.2021 r. – 30.09.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za 1 m2 wykoszenia trawy.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty  zawierające błędy obliczeniowe lub słowne w określeniu ceny zostaną odrzucone.
b/ W ofercie cenowej należy podać cenę netto za 1 m2 wykoszenia trawy,
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 27.05.2021 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego
w Biurze Obsługi Klienta (skrzynka podawcza przed wejściem), przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 27.05.2021 r.), faksem na numer 74 3067331 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres p.weiland@um.zarow.pl (wymagana data wpływu 27.05.2021 r. do godz. 15.30).

6. Osoby do kontaktu: Piotr Weiland – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 74 3067347.

-> pliki do pobrania (archiwum ZIP, pliki PDF)

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.05.2021, 20:35
Dokument oglądany razy: 101