Utrzymanie poboczy dróg gminnych wraz z rowami na terenie gminy Żarów

Ta strona z dnia 05.08.2021, 14:51 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Numer przetargu: K.7021.51.2020
Informacja opublikowana: 07.05.2020, 17:15
Data zakończenia przetargu: 11.05.2020, 15:30
Data rozstrzygnięcia przetargu: 12.05.2020, 16:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Piotr Weiland – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 74 3067347
Nie podlega Ustawie

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania utrzymania poboczy dróg gminnych wraz z rowami na terenie gminy Żarów, Gmina Żarów zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedmiotowego zadania.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Utrzymanie poboczy dróg gminnych polegać będzie na wykaszaniu traw na poboczach oraz rowach przydrożnych (wraz z obkoszeniem wokół znaków, słupków, barier mostowych itp.) na powierzchniach:

- 94 740 m2 (z przeciwskarpą rowów - przewiduje się dwukrotne wykaszanie),

- 73 440 m2 (bez przeciwskarpy rowów - przewiduje się jednokrotne wykaszanie).

Prace realizowane będą po każdorazowym zleceniu Zamawiającego w orientacyjnych terminach –
9 – 19.06.2020 r., 27.07. - 07.08.2020 r., 08 – 18.09.2020 r.

Wykaz terenów objętych utrzymaniem wyszczególniony jest w załączniku nr 1.

W trakcie realizacji umowy, w miarę zaistniałych potrzeb, Zamawiający może zlecić dodatkowe wykaszanie traw całego wykazu lub wybranych pozycji z wykazu.

3. Termin realizacji zadania: 01.06.2020 r. – 30.09.2020 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za 1 m2 wykoszenia trawy.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty zawierające błędy obliczeniowe lub słowne w określeniu ceny zostaną odrzucone.

b/ W ofercie cenowej należy podać cenę netto za 1 m2 wykoszenia trawy,

c/ ofertę należy złożyć w terminie do 11.05.2020 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego
w Biurze Obsługi Klienta (skrzynka podawcza przed wejściem), przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 11.05.2020 r.), faksem na numer 74 3067331 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres p.weiland@um.zarow.pl (wymagana data wpływu 11.05.2020 r. do godz. 15.30).

6. Osoby do kontaktu: Piotr Weiland – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 74 3067347.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 17:15
Dokument oglądany razy: 3 392