Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni

Numer przetargu: R.271.2.2021
Informacja opublikowana: 11.05.2021, 09:57
Data zakończenia przetargu: 19.05.2021, 09:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 19.05.2021, 12:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Agata Piotrowska – Kierownik Referatu Rozwoju e-mail: przetargi(at)um.zarow.pl
Podlega Ustawie

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi
Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻARÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718395
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 2
1.5.2.) Miejscowość: Żarów
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-130
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.7.) Numer telefonu: (74) 30 67 330
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.zarow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fe6c5a1-b18d-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050644/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11 09:35
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002931/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.5 Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak
2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:
art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy
art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy
art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy
art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy
art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy
art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy
art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy
art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy
art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy
art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.um.zarow.pl/przetargi/cpsi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem htpps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2 58-2301 Żarów tel. 74 8580 591; • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie jest Pan Piotr Chałaszczyk, kontakt: adres e-mail bezp.info@gmail.com*; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego R.271.2.2021 pn. Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: R.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zielonych zwane dalej „przedmiotem umowy” obejmujące trzy części (zadania) pn.: Część 1 (Zadanie 1) - Żarów strefa I Część 2 (Zadanie 2) – Żarów strefa II Część 3 (Zadanie 3) – Żarów WSSE 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 1) Część 1 (Zadanie 1) - Żarów strefa I Przedmiot umowy obejmuje bieżące utrzymanie w sposób zapewniający czystość i porządek chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta Żarów (Żarów strefa I) o powierzchni:- chodniki - 8.153,69 m2,- parkingi – 2.536,48 m2,- ścieżki rowerowe – 8.151,75 m2, - tereny zieleni – 27.175,00 m2, poprzez: a) zbieranie codziennie, nie później niż do godz. 10.00, wszelkich odpadów stałych, b) systematyczne (minimum raz w tygodniu) zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów (usunięcie zalegającego piasku, darni, błota, liści oraz innych zanieczyszczeń) oraz cykliczne odchwaszczanie zapewniające utrzymanie ich bez przerostów, c) systematyczne utrzymywanie w odpowiednim stanie porządkowym terenów zieleni poprzez grabienie i wywóz liści, gałęzi itp. zanieczyszczeń, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, d) odśnieżanie w sposób pozwalający na właściwe użytkowanie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów oraz zwalczanie śliskości i gołoledzi piaskiem. Chodniki, parkingi i ścieżki rowerowe muszą być odśnieżone i posypane materiałem uszarstniającym do godz. 7.00. Szczegółowe wykazy powierzchni chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i terenów zieleni stanowią załączniki nr 1,2,3 i 4 do umowy. Dla prawidłowego zwalczania skutków zimy Wykonawca przygotuje i zabezpieczy we własnym zakresie niezbędny sprzęt i środki włącznie ze skrzyniami na piasek.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4, 4a i 4b do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90620000-9 - Usługi odśnieżania
90910000-9 - Usługi sprzątania
90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: 1) „Cena ofertowa brutto” – C; 2) „Czas reakcji” – T; (do wyliczenia pkt w tym kryterium będzie przyjęty czas reakcji wskazany w druku oferty przez Wykonawcę. Przez czas reakcji rozumie się przystąpienie Wykonawcy do realizacji usługi od momentu wystąpienia opadów śniegu lub wezwania przez Zamawiającego. UWAGA! Minimalny czas reakcji wynosi 30 minut, maksymalny 120 minut. Punkty przyznawane w tym kryterium będą wyliczane w następujący sposób: - do 30 min. - 40 pkt - do 60 min. - 30 pkt - do 90 min. - 20 pkt -do 120 min – 10 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: 1) „Cena ofertowa brutto” – C; 2) „Czas reakcji” – T; (do wyliczenia pkt wtym kryterium będzie przyjęty czas reakcji wskazany w druku oferty przez Wykonawcę. Przez czas reakcji rozumie się przystąpienie Wykonawcy do realizacji usługi od momentu wystąpienia opadów śniegu lub wezwania przez Zamawiającego. UWAGA! Minimalny czas reakcji wynosi 30 minut, maksymalny 120 minut. Punkty przyznawane w tym kryterium będą wyliczane w następujący sposób: - do 30 min. - 40 pkt - do 60 min. - 30 pkt - do 90 min. - 20 pkt -do 120 min – 10 pkt
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zielonych zwane dalej „przedmiotem umowy” obejmujące trzy części (zadania) pn.: Część 1 (Zadanie 1) - Żarów strefa I Część 2 (Zadanie 2) – Żarów strefa II
Część 3 (Zadanie 3) – Żarów WSSE 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: Część 2
(Zadanie 2) – Żarów strefa II Przedmiot umowy obejmuje bieżące utrzymanie w sposób zapewniający czystość i porządek chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta Żarów (Żarów strefa II) o powierzchni:- chodniki - 10.970,73 m2,- parkingi – 4.519,63 m2,- ścieżki rowerowe – 5.347,17 m2, - tereny zieleni – 70.905,00 m2, poprzez: a) zbieranie codziennie, nie później niż do godz. 10.00, wszelkich odpadów stałych, b) systematyczne (minimum raz w tygodniu) zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów (usunięcie zalegającego piasku, darni, błota, liści oraz innych zanieczyszczeń) oraz cykliczne odchwaszczanie zapewniające utrzymanie ich bez przerostów, c) systematyczne utrzymywanie w odpowiednim stanie porządkowym terenów zieleni poprzez grabienie i wywóz liści, gałęzi itp. zanieczyszczeń, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, d) odśnieżanie w sposób pozwalający na właściwe użytkowanie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów oraz zwalczanie śliskości i gołoledzi piaskiem. Chodniki, parkingi i ścieżki rowerowe muszą być odśnieżone i posypane materiałem uszarstniającym do godz. 7.00. Szczegółowe wykazy powierzchni chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i terenów zieleni stanowią załączniki nr 1,2,3 i 4 do umowy. Dla prawidłowego zwalczania skutków zimy Wykonawca przygotuje i zabezpieczy we własnym zakresie niezbędny sprzęt i środki włącznie ze skrzyniami na piasek.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4, 4a i 4b do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90620000-9 - Usługi odśnieżania
90910000-9 - Usługi sprzątania
90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: 1) „Cena ofertowa brutto” – C; 2) „Czas reakcji” – T; (do wyliczenia pkt w tym kryterium będzie przyjęty czas reakcji wskazany w druku oferty przez Wykonawcę. Przez czas reakcji rozumie się przystąpienie Wykonawcy do realizacji usługi od momentu wystąpienia opadów śniegu lub wezwania przez Zamawiającego. UWAGA! Minimalny czas reakcji wynosi 30 minut, maksymalny 120 minut. Punkty przyznawane w tym kryterium będą wyliczane w następujący sposób: - do 30 min. - 40 pkt - do 60 min. - 30 pkt - do 90 min. - 20 pkt -do 120 min – 10 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: 1) „Cena ofertowa brutto” – C; 2) „Czas reakcji” – T; (do wyliczenia pkt w tym kryterium będzie przyjęty czas reakcji wskazany w druku oferty przez Wykonawcę. Przez czas reakcji rozumie się przystąpienie Wykonawcy do realizacji usługi od momentu wystąpienia opadów śniegu lub wezwania przez Zamawiającego. UWAGA! Minimalny czas reakcji wynosi 30 minut, maksymalny 120 minut. Punkty przyznawane w tym kryterium będą wyliczane w następujący sposób: - do 30 min. - 40 pkt - do 60 min. - 30 pkt - do 90 min. - 20 pkt -do 120 min – 10 pkt
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zielonych zwane dalej „przedmiotem umowy” obejmujące trzy części (zadania) pn.: Część 1 (Zadanie 1) - Żarów strefa I Część 2 (Zadanie 2) – Żarów strefa II
Część 3 (Zadanie 3) – Żarów WSSE 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: Część 3 (Zadanie 3) – Żarów WSSE Przedmiot umowy obejmuje bieżące utrzymanie w sposób zapewniający czystość i porządek chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów (WSSE podstrefa Żarów) o powierzchni:- chodniki - 11.230,20 m2,- ścieżki rowerowe – 1.317,14 m2, - tereny zieleni – 24.165,00 m2, poprzez: a) zbieranie codziennie, nie później niż do godz. 10.00, wszelkich odpadów stałych, b) systematyczne (minimum raz w tygodniu) zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych (usunięcie zalegającego piasku, darni, błota, liści oraz innych zanieczyszczeń) oraz cykliczne odchwaszczanie zapewniające utrzymanie ich bez przerostów, c) systematyczne utrzymywanie w odpowiednim stanie porządkowym terenów zieleni poprzez grabienie i wywóz liści, gałęzi itp. zanieczyszczeń, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, d) odśnieżanie w sposób pozwalający na właściwe użytkowanie chodników i parkingów oraz zwalczanie śliskości i gołoledzi piaskiem; przy odśnieżaniu nie wymaga się objęcia usługą całej szerokości chodnika a jedynie ciąg o szerokości 1 metra w celu zapewnienia komunikacji; długość chodników na objętym usługą terenie wynosi 3335 metrów. Chodniki i ścieżki rowerowe muszą być odśnieżone i posypane materiałem uszarstniającym do godz. 7.00. Szczegółowe wykazy powierzchni chodników, ścieżek rowerowych i terenów zieleni stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do umowy. Dla prawidłowego zwalczania skutków zimy Wykonawca przygotuje i zabezpieczy we własnym zakresie niezbędny sprzęt i środki włącznie ze skrzyniami na piasek. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4, 4a i 4b do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90620000-9 - Usługi odśnieżania
90910000-9 - Usługi sprzątania
90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: 1) „Cena ofertowa brutto” – C; 2) „Czas reakcji” – T; (do wyliczenia pkt w tym kryterium będzie przyjęty czas reakcji wskazany w druku oferty przez Wykonawcę. Przez czas reakcji rozumie się przystąpienie Wykonawcy do realizacji usługi od momentu wystąpienia opadów śniegu lub wezwania przez Zamawiającego. UWAGA! Minimalny czas reakcji wynosi 30 minut, maksymalny 120 minut. Punkty przyznawane w tym kryterium będą wyliczane w następujący sposób: - do 30 min. - 40 pkt - do 60 min. - 30 pkt - do 90 min. - 20 pkt -do 120 min – 10 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium: 1) „Cena ofertowa brutto” – C; 2) „Czas reakcji” – T; (do wyliczenia pkt w tym kryterium będzie przyjęty czas reakcji wskazany w druku oferty przez Wykonawcę. Przez czas reakcji rozumie się przystąpienie Wykonawcy do realizacji usługi od momentu wystąpienia opadów śniegu lub wezwania przez Zamawiającego. UWAGA! Minimalny czas reakcji wynosi 30 minut, maksymalny 120 minut. Punkty przyznawane w tym kryterium będą wyliczane w następujący sposób: - do 30 min. - 40 pkt - do 60 min. - 30 pkt - do 90 min. - 20 pkt -do 120 min – 10 pkt
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie, b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie; c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający niestawia warunków w tym zakresie; d) Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 2 usługi polegające na utrzymaniu chodników, parkingów lub ścieżek rowerowych trwające przynajmniej 12 miesięcy, o powierzchni nie mniejszej niż 10.000m2 każda z nich. W przypadku wykonawcy, który chce złożyć ofertę na wszystkie Części zamówienia lub dowolnie wybrane dwie Części zamówienia Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących usług: przynajmniej 2 usługi polegające na utrzymaniu chodników, parkingów lub ścieżek rowerowych trwające przynajmniej 12 miesięcy, o powierzchni nie mniejszej niż 10.000m2 każda z nich. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie usług określonych wyżej dla poszczególnych Części zamówienia.Ponad to Zamawiający żąda, zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zastrzeżonego, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się prowadzeniem określonej działalności, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązek ten dotyczy również Wykonawców, którzy polegają na zasobach podmiotów trzecich, w którym to przypadku postawiony wymóg musi zostać spełniony przez podmiot trzeci jak i wykonawcę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – według załącznika nr 3 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
9. Do oferty należy dołączyć: 1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców; 4) W celu potwierdzenia, że o udzielenie zamówienia ubiega się wykonawca mający status, o którym mowa w dziale XX ust. 1 niniejszej SWZ Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty dokumenty lub oświadczenia potwierdzające: 1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych; 5) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy); 6) Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (jeżeli dotyczy); 7) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy) 8) Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – według załącznika nr 3 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku zmiany:- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,– wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,– zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,– zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.4. Zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności: 1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818), 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818), 3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), 5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694), mających trudności w integracji ze środowiskiem, 6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690), 7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818), 8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1666), 9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, 10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. Poz. 823) - pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1-10, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.
2. W celu potwierdzenia, że o udzielenie zamówienia ubiega się wykonawca mający status, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający żąda dokumentów lub oświadczeń potwierdzających: a) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;Ponad to Zamawiający żąda, zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zastrzeżonego, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się prowadzeniem określonej działalności, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązek ten dotyczy również Wykonawców, którzy polegają na zasobach podmiotów trzecich, w którym to przypadku postawiony wymóg musi zostać spełniony przez podmiot trzeci jak i wykonawcę.

-> pliki do pobrania (archiwum ZIP, pliki PDF i ODT)

Załączniki:
  1. Informacja o kwocie jaką zamawiajcy chce przeznaczyć na zamówienie (19.05.2021, 08:05) - pobrań: 989
  2. Informacja z otwarcia ofert (19.05.2021, 12:39) - pobrań: 1 188
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.05.2021, 09:52) - pobrań: 976
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.05.2021, 09:57
Dokument oglądany razy: 5 347