Usługi polegające na przeprowadzeniu badania i wydaniu wspólnej opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnień

Ta strona z dnia 27.01.2021, 13:27 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Informacja opublikowana: 21.12.2020, 14:48
Data zakończenia zapytania: 15.01.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 15.01.2021, 15:30

Zgodnie z § 15 pkt 1 oraz § 20 pkt 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu badania i wydaniu wspólnej opinii biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog albo lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień, wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie.

3. Terminy i sposób realizacji usługi:

1) Termin realizacji zadania określa się w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
2) Badania będą przeprowadzane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 54, 58 - 130 Żarów.
3) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego przy czym planuje się zrealizowanie ok 20 badań.
4) Opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu biegli sądowi wydają wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, każdy w zakresie swojej specjalności, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę dóbr osobistych osoby badanej.
5)W przypadku gdy między biegłymi sporządzającymi opinię wystąpi istotna różnica zdań, fakt ten powinien zostać w opinii zaznaczony. Jeżeli osoba badana odmawia poddania się badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie jest możliwe ustalenie wniosków diagnostycznych, biegły ogranicza swoje czynności do możliwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistniałych okolicznościach w sporządzonej opinii.
6) Opinia winna zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko biegłych,
b) wskazanie organu kierującego na badanie,
c) datę skierowania i sygnaturę akt sprawy,
d) miejsce i datę przeprowadzenia badania i sporządzenia opinii,
e) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres osoby badanej,
f) wyciąg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporządzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych,
g) opis przebiegu badania, określający jego zakres,
h )wynik autoanamnezy, ocenę stanu psychicznego osoby badanej,
i) rozpoznanie wraz z uzasadnieniem,
j) wskazanie dalszego trybu postępowania,
k) podpisy biegłych.
7) Opinie winny być sporządzone zgodnie z zasadami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.)
8) Zamawiający zleci wykonanie wspólnej opinii Wykonawcom stanowiącym zespół biegłych sądowych składający się z lekarza psychiatry i psychologa lub lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień. Opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zostanie sporządzona w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia badania.
9) Wynagrodzenie za przeprowadzenie jednego badania i sporządzenie opinii powinno być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagradzania biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobów dokumentowania wydatków niezbędnych do wydawania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz.518 ze zm.).

4. Wymagania wobec Wykonawcy
1) Wpisanie na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 ze zm.),
2)Wykazanie co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badania i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

4. Opis kryteriów wyboru oferty
Oferty będą oceniane wg kryteriów: cena - 100%. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną za całe zamówienie wskazane w ofercie. Należy wskazać cenę za jedną opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  Liczba punktów liczone będzie wg wzoru:
cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert (w PLN)
Liczba punktów =  x 100
cena badanej oferty (w PLN)
Jeśli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający weźmie pod uwagę doświadczenie Wykonawcy.

5. Dokumenty, jakie powinien przedłożyć Wykonawca do oferty:
1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania
2) Zaświadczenie wydane przez prezesa Sądu potwierdzające wpis na listę biegłych sądowych.
3) Odręcznie podpisane oświadczenie o doświadczeniu oferenta wraz z wykazem usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat

6. Sposób przygotowania oferty.
• Ofertę należy sporządzić na druku „OFERTA” (zał. nr 1)
• Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem
• Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną
• Ofertę nalezy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej"

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
• Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58 - 130 Żarów, pokój nr 3), do dnia 15 stycznia 2021 do godz. 15.30
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, o przyjęciu oferty decydować będzie data i godzina faktycznego wpływu oferty.   
       
8. Ogłoszenie wyników postępowania.
O wynikach postępowania bądź unieważnieniu postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną oraz dodatkowo Zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik nr 1

..........................................................................
    pieczęć oferenta

FORMULARZ OFERTY NA BADANIE W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

1. Wykonawca (psycholog albo specjalista psychoterapii uzależnień - biegły sądowy):
Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................................................
NIP ...............................................................................................................................................................
Wykonawca (lekarz psychiatra - biegły sądowy):
Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................................................
NIP ...............................................................................................................................................................
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie

Oferujemy następującą cenę jednostkową za wykonanie badania i wystawienie opinii:

........................................ zł netto (słownie: ........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................zł)

+ podatek VAT (............ %) .............. ........................................................................................................... zł)

co daje kwotę brutto ..................................... zł (słownie: ...................................................................................)

3. Oświadczam, że:
- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- uważamy się związani niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

.....................................................                .....................................................       
Miejscowość, data                 Podpis i pieczęć WykonawcyZałącznik nr 2

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58 - 130 Żarów tel. 74 8580 745, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: bezp.info@gmail.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przeprowadzenie badania i wydanie wspólnej opinii biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog albo lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) prowadzonym na podstawie art.4 pkt 8 PZP zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 8a  oraz art. 96 ust. 3 , ust.3a i ust.3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j.) dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zgodnie z wytycznymi Projektu i umową o dofinansowanie.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Ośrodkiem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
11) Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.12.2020, 14:48
Dokument oglądany razy: 339