Usługa polegająca na zamiataniu terenu Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ulicy Dworcowej

Ta strona z dnia 28.12.2020, 11:54 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Informacja opublikowana: 03.12.2020, 14:16
Data zakończenia zapytania: 10.12.2020, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 10.12.2020, 15:30

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie usługi polegającej na zamiataniu terenu Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ulicy Dworcowej. Zamawiający na podstawie art. 15 a ustawy o spółdzielniach socjalnych zastrzega, iż o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- utrzymanie czystości terenu Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ulicy Dworcowej,
w każdy piątek i poniedziałek miesiąca poprzez:
a) zbieranie wszelkich odpadów stałych,
b) zamiatanie lub odśnieżanie chodników i parkingów (usunięcie zalegającego piasku, darni, błota, liści, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń) oraz  odchwaszczanie zapewniające utrzymanie ich bez przerostów,
c) w okresie zimowym w zależności od potrzeb uszorstnianie piaskiem parkingów
i chodników

3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena neto za miesiąc wykonania prac.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a)Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wpisu Spółdzielni Socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego
b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
c) ofertę należy złożyć w terminie do 10.12. 2020 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego
w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 10.12.2020 r. godz. 15.30) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.dzialowski@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 10.12.2020 r. do godz 15.30).

6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 30 67 351

7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.

8. W załączeniu druk oferty.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.12.2020, 14:16
Dokument oglądany razy: 419