Usługa polegająca na opróżnianiu koszy ulicznych w mieście Żarów

Ta strona z dnia 28.12.2020, 11:54 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Informacja opublikowana: 03.12.2020, 14:20
Data zakończenia zapytania: 10.12.2020, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 10.12.2020, 15:30

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych w mieście Żarów.
Zamawiający na podstawie art. 15 a ustawy o spółdzielniach socjalnych zastrzega, iż o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych w mieście Żarów.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) usuwanie i unieszkodliwianie zgodnie z przepisami odpadów komunalnych stałych zgromadzonych w koszach ulicznych zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku „Wykaz koszy ulicznych” oraz w miarę potrzeb na polecenie Zamawiającego,
b) sprzątanie miejsc wokół koszy ulicznych po dokonaniu ich opróżnienia i wywozu,
c) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i sanitarnym koszy ulicznych,
d) przynajmniej raz w roku mycie i dezynfekcja koszy ulicznych,
e) malowanie wskazanych przez Zamawiającego koszy ulicznych.

3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2021 r. - 31.12.2021  r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za jednokrotne opróżnienie kosza ulicznego.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wpisu Spółdzielni Socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego
b/ ofertę proszę złożyć do dnia 10 grudnia 2020r do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać przesłać pocztą na adres Zamawiającego  (data wpływu do Zamawiającego do 10 grudnia 2020r. do godz. 15.30) lub przesłać  pocztą elektroniczną  na adres m.dzialowski@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego  podpisy osoby składającej ofertę  (data wpływu do Urzędu do 10 grudnia 2020r. do godz. 15.30)

6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 30 67 351.

7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.

8. W załączeniu druk oferty oraz wykaz koszu ulicznych na terenie miasta Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.12.2020, 14:20
Dokument oglądany razy: 451