Usługa polegająca na myciu wiat przystankowych na terenie miasta Żarów

Ta strona z dnia 28.12.2020, 11:54 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Informacja opublikowana: 03.12.2020, 13:59
Data zakończenia zapytania: 10.12.2020, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 10.12.2020, 15:30
Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na myciu wiat przystankowych na terenie miasta Żarów. Zamawiający na podstawie art. 15 a ustawy o spółdzielniach socjalnych zastrzega, iż o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne.
Nie podlegający Ustawie, data zakończenia: 10.12.2020 15:30

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie usługi polegającej na myciu wiat przystankowych na terenie miasta Żarów

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- mycie wiat przystankowych na przystankach przy ul. Dworcowej, Armii Krajowej 3 szt. i Chrobrego w mieście Żarów.
Mycie wiat przystankowych wykonywane ma być raz w miesiącu i następować będzie na polecenie Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia: 2.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za miesiąc wykonania prac.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a) Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wpisu Spółdzielni Socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego
b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
c) ofertę należy złożyć w terminie do 10.12. 2020 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego
w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 10.12.2020 r. godz. 15.30) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.dzialowski@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 10.12.2020 r. do godz 15.30).

6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – Inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 30 67 351

7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.

8. W załączeniu druk oferty.


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.12.2020, 13:59
Dokument oglądany razy: 425