Uchwały 2021

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 29.06.2021, 10:17
z powodu: dodanie informacji

XXVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 28 stycznia 2021 roku

XXVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 11 lutego 2021 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XXVII/200/2021
  w sprawie:
  zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 • Uchwała nr XXVII/201/2021
  w sprawie:
  zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Mrowinach o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym
 • Uchwała nr XXVII/202/2021
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 • Uchwała nr XXVII/203/2021
  w sprawie:
  przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów
 • Uchwała nr XXVII/204/2021
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2021 rok

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 marca 2021 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XXVIII/205/2021
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr XXVIII/206/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Uchwała nr XXVIII/207/2021
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXVIII/208/2021
  w sprawie:
  udzielenia dotacji celowej Miejsko - Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie
 • Uchwała nr XXVIII/209/2021
  w sprawie:
  likwidacji Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 • Uchwała nr XXVIII/210/2021
  w sprawie:
  przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Mrowinach o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym
 • Uchwała nr XXVIII/211/2021
  w sprawie:
  uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr XXVIII/212/2021
  w sprawie:
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 • Uchwała nr XXVIII/213/2021
  w sprawie:
  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała nr XXVIII/214/2021
  w sprawie:
  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXVIII/215/2021
  w sprawie:
  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XXVIII/216/2021
  w sprawie:
  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 • Uchwała nr XXVIII/217/2021
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2021 roku"
 • Uchwała nr XXVIII/218/2021
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna

XXIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 29 kwietnia 2021 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XXIX/219/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Uchwała nr XXIX/220/2021
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIX/221/2021
  w sprawie:
  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w placówkach, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym
 • Uchwała nr XXIX/222/2021
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski” w Żarowie
 • Uchwała nr XXIX/223/2021
  w sprawie:
  ustanowienia znaku graficznego logo Gminy Żarów oraz zasad jego stosowania
 • Uchwała nr XXIX/224/2021
  w sprawie:
  udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 • Uchwała nr XXIX/225/2021
  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce, gmina Żarów

XXX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 maja 2021 roku

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.06.2021, 10:35
Dokument oglądany razy: 1 487
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.02.2021