Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:Zarządzenie nr 166/2021
Opublikowane:29.12.2022, 09:29
Zakończenie:27.12.2021, 10:00
Rozstrzygnięcie:30.12.2021, 09:00 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:Agnieszka Szykowna tel.743067363
Załączniki:
  1. Wyniki konkursu (30.12.2021, 09:44) - pobrań: 103

Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów

Załącznik
do Zarządzenia Nr 166/2021
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 1 grudnia 2021 roku

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.), w związku z Uchwałą nr XXXV/281/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, a także w związku z projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2022 rok,

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Zasady przyznania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Żarów.
2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.
3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie winno być wykonane w 2022 roku. Szczegółowy termin będzie określony w umowie z wybranym podmiotem. 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
3. Dotacja udzielona na realizację powyższego zadania nie może być wykorzystana na:
a) remonty budynków,
b) zadania i zakupy inwestycyjne,
c) działalność polityczną lub religijną,
d) pokrycie deficytu realizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
e) pokrycie kosztów utrzymania siedziby podmiotów.
4. 10% dotacji może być wykorzystana na obsługę zadania.
5. Podmiot startujący w konkursie musi mieć swoją siedzibę na terenie miasta Żarów.
6. Dofinansowanie do zabiegów stanowić będzie 25% kosztów zabiegów objętych skierowaniem.
7. W ciągu miesiąca dofinansowanych może być dwudziestu pacjentów.
8. Pacjenci dofinansowani jak i niedofinansowani muszą być mieszkańcami Gminy Żarów.
9. Jeden pacjent może być dofinansowany tylko raz w roku.
10. Umowa na dotacje podpisana będzie na okres 12 miesięcy.
11. Dotacja płatna będzie w transzach miesięcznych.

Termin i warunki składania ofert:
1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 27 grudnia 2021 roku do godz. 10:00 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
2. Oferty złożone na innych drukach, niż określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057), niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpisu wynika z odrębnych przepisów prawa, b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020, c) statut podmiotu, d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, e) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 2. Powołana przez Burmistrza Miasta Żarów komisja konkursowa, na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:
a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie; b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
c) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy;
d) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania publicznego,
f) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
g) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
h) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta Żarów, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

Informacja o zadaniach publicznych realizowanych w 2020 i 2021 roku w ramach zadania publicznego pn. „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”.

W roku 2020 zadanie publiczne pn. „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów” realizowane było przez Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”.
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania w roku 2020 - 15.000 zł.
W roku 2021 zadanie publiczne pn. „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów” realizowane jest przez Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”.
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania w roku 2021 - 15.000 zł.

Postanowienia końcowe:
1. Burmistrz Miasta Żarów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem, a Gminą Żarów.
3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Agnieszka Szykowna tel.743067363.
5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.12.2022
Dokument oglądany razy: 71