Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:26.04.2024, 09:22
Zakończenie:09.05.2024, 15:30
Rozstrzygnięcie:23.05.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki konkursu (15.05.2024, 14:26) - pobrań: 181

Stanowisko pracy – ds. ochrony środowiska i funduszy zewnętrznych

Konkurs na stanowisko pracy – ds. ochrony środowiska i funduszy zewnętrznych
Możliwość przyuczenia do pracy na tym stanowisku.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530 ) ogłasza konkurs na stanowisko  ds. ochrony środowiska i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe kierunkowe lub administracyjne
6.  umiejętność interpretacji przepisów prawa,
7.  umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)

II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowanie ustaw: Prawo ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział , w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
2. obsługa programów komputerowych, m. in. pakiet biurowy MS Office,
3. odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dokładność,
4. umiejętność pracy w zespole,

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
2. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć,
3. Przeprowadzanie oceny strategicznej oddziaływania na środowisko dla
projektów dokumentów sektorowych opracowywanych lub przyjmowanych przez organ,
4. Obsługa bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (http://bazaoos.gdos.gov.pl/); wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska,
5. Sporządzanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska,
6. Przedkładanie co 2 lata Radzie Miejskiej Raportu z wykonania programu,
7. Sporządzanie i aktualizacja programu usuwania azbestu w gminie,
8. Prowadzenie bazy azbestowej Ministerstwa Rozwoju (www.bazaazbestowa.gov.pl),
9. Sprawozdawczość w zakresie: realizacji działań naprawczych zawartych w Programie ochrony powietrza woj. dolnośląskiego, edukacja ekologiczna (m.in.: uchwała antysmogowa, program „Czyste powietrze”, „Dolny Śląsk bez smogu”,
„Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” itp.); zlecanie
wykonania pomiarów mających wskazać przekroczenia dopuszczalnych norm (hałasu, emisji zanieczyszczeń, drgań sejsmicznych).
10. Opiniowanie wniosków koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
11. Opiniowanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych ,
12. Opiniowanie decyzji w sprawie planu ruchu zakładu górniczego ,
13. Prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o ochronie przyrody (z pominięciem rozdziału IV),
14. Kontrola budżetu z zakresu prowadzonych spraw,
15. Zbieranie i przygotowanie materiałów oraz danych wyjściowych niezbędnych do opracowania dokumentacji na roboty inwestycyjne i remontowe,
16. Przygotowanie danych do sporządzenia wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Żarów ze źródeł zewnętrznych,
17. Współudział przy rozliczaniu nakładów inwestycyjnych i remontowych oraz fakturowaniu rozliczonych robót, zgodnie z zawartymi umowami i zaangażowaniem prac,
18. Prowadzenie rozeznania cenowego materiałów i usług oraz negocjowanie
proponowanych cen do zamówień, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
19. Uzgadnianie z referatem finansowo – księgowym kosztów robót na
poszczególnych zadaniach,
20. Współuczestniczenie przy opracowywaniu Wieloletniego Planu Finansowego Gminy,
21. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian rzeczowo – finansowych w budżecie Gminy,
22. Opracowywanie w każdym roku budżetowym planów wydatków i dochodów w zakresie realizacji związanych z zakresem obowiązków,
23. Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miejskiej w zakresie związanym z zakresem obowiązków,
24. Współpraca z pozostałymi referatami Urzędu Miejskiego w Żarowie.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze, brak windy), brak  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 09.05.2024r w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i funduszy zewnętrznych”.
*Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 26.04.2024
Dokument oglądany razy: 199
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 26.04.2024