Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:25.04.2024, 13:49
Zakończenie:07.05.2024, 15:30
Rozstrzygnięcie:21.06.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki konkursu (13.05.2024, 12:22) - pobrań: 165

Stanowisko pracy – ds. księgowości i rachuby płac (zatrudnienie od 1 lipca 2024)

Konkurs na stanowisko pracy – ds. księgowości i rachuby płac ( zatrudnienie od 1 lipca 2024)
Możliwość przyuczenia do pracy na tym stanowisku.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530 ) ogłasza konkurs na stanowisko  ds. księgowości i rachuby płac w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe
6.  umiejętność interpretacji przepisów prawa,
7.  umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność stosowania i interpretacji odpowiednich przepisów prawa, m. in.: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o rachunkowości, kodeks pracy, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
2. obsługa programów komputerowych, m. in. pakiet biurowy MS Office,
3. odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dokładność,
4. umiejętność pracy w zespole,

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. Księgowanie dochodów budżetowych syntetycznie oraz analitycznie (do konta 221: z tytułu: należności cywilnoprawnych, m. in. dotyczących: opłat za wynajem świetlic wiejskich, opłat za wynajem lokali użytkowych - w tym mediów, opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe, z tytułu kosztów geodezyjno-szacunkowych, usług telekomunikacyjnych, z tytułu dystrybucji i zużycia energii do przepompowni) – w tym: naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności.
2. Przygotowywanie na bieżąco dokumentów do księgowania syntetycznego i analitycznego zgodnie z ustawą o rachunkowości w zakresie dochodów budżetowych oraz dekretacja dokumentów księgowych.
3. Uzgadnianie stanu sald na koniec okresu sprawozdawczego oraz potwierdzanie sald zgodnie z ustawą o rachunkowości.
4. Sporządzanie zbiorczych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
5. Inwentaryzacja należności i zobowiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości (na koniec roku budżetowego).
6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostkowych – Rb-27S i Rb-N (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych) oraz sprawozdań finansowych (na koniec roku budżetowego) - w zakresie dochodów budżetowych.
7. Sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń, ewidencji zasiłków chorobowych oraz wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków - pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.
8. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu - ZUS ERP-7.
9. Sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach do Urzędu Statystycznego (m. in. Z-06, Z- 03, Z – 14) – w części dotyczącej zajmowanego stanowiska.
10. Rozliczanie rachunków dotyczących zawartych umów o dzieło i umów zlecenia.
11. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS dotyczących wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów do US i ZUS.
12. Sporządzanie deklaracji podatkowych w terminach zgodnych z ustawą - dotyczących zawartych umów o pracę, umów o dzieło i zlecenia oraz dotyczących osób pełniących funkcje społeczno - obywatelskie - np. radni Rady Miejskiej, sołtysi (PIT-4, PIT -8AR, PIT - 11, PIT-R) – za dany rok do 31 stycznia następnego roku.
13. Sporządzanie raportów miesięcznych składek ZUS pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy zlecenia i o dzieło oraz eksport do programu PŁATNIK.
14. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych zatrudnionych pracowników, osób, z którymi zawarto umowę zlecenia, osób z którymi zawarto umowę o dzieło (na formularzu ZUS RUD) oraz wyrejestrowywanie z ZUS - na bieżąco.
15. Sporządzanie deklaracji miesięcznych INF-1 oraz deklaracji INF-2 rocznej dotyczącej PFRON.  

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na wysokim parterze brak windy), brak  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 07.05.2024r w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. księgowości i rachuby płac”.
*Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.04.2024
Dokument oglądany razy: 178
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 25.04.2024