Konkursy

Numer konkursu:
Opublikowane:16.05.2023, 12:25
Zakończenie:26.05.2023, 15:30
Rozstrzygnięcie:09.06.2023, 15:30 (trwale nierozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:nie
Kontakt:

Stanowisko pracy – ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530) ogłasza konkurs na stanowisko  ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze
6.  umiejętność interpretacji przepisów prawa,
7.  umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)
8. Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawa prawo zamówień publicznych,
5. ustawa o finansach publicznych.

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. Koordynowanie działań związanych z ubieganiem się o środki pomocowe z UE i krajowe.
2. Utrzymywanie stałej bazy informacji o środkach zewnętrznych dostępnych w danym okresie oraz o możliwości skorzystania z nich na realizację zadań gminnych.
3. Przygotowywanie wniosków dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, kompletowanie dokumentacji i realizacja projektów.
4. Prowadzenie rozliczeń zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
5. Współpraca z instytucjami zajmującymi się wdrażaniem funduszy zewnętrznych.
6. Współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz zarządami spółek gminnych.
7. Przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Żarów.
8. Kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi uregulowaniami przygotowanie i przeprowadzenie wraz z udokumentowaniem procedury niezbędnej do zawarcia umów do zamówień, dla których zamawiający zobowiązany jest do stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych.
9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów oraz bieżących potrzeb.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 26.05.2023r w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych”.

Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.05.2023
Dokument oglądany razy: 700
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 16.05.2023