Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:05.07.2023, 11:17
Zakończenie:27.06.2023, 16:00
Rozstrzygnięcie:11.07.2023, 16:00 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:

Stanowisko pracy - ds. dowodów osobistych

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych  (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530) ogłasza konkurs na stanowisko  ds. dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne od kandydatów:

1. obywatelstwo polskie;
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych ;
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym;
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe: kierunek administracja lub prawo, lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie administracji;
6. minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o dowodach osobistych, prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności,  Kodeks rodzinny i opiekuńczy  oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
2. predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole;
3.  umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office).

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1 Realizowanie zadań w zakresie:
a. wynikającym z przepisów ustawy o dowodach osobistych;
b. aktualizowania, uzupełniania, porządkowania i archiwizowania kopert dowodowych;
c. wyborów powszechnych i uzupełniających.
2 Rejestrowanie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych.
3 Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO), złożonych w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
4 Przyjmowanie w RDO:
a. przesyłek dowodów osobistych wraz z kodami PUK.
b. odnalezionych  dowodów osobistych oraz ewentualne ich unieważnianie.
5 Wydawanie dowodów osobistych, w tym przekazywanie posiadaczowi dowodu osobistego kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
6 Przyjmowanie i rejestracja:
a. zgłoszeń utraty lub zniszczenia dowodu osobistego oraz zgłoszeń nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w tym unieważniania dokumentów.
b. zgłoszeń zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych
w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
7 Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL.
8 Przygotowywanie projektów decyzji wynikających z ustawy o dowodach osobistych.
9 Wydawanie:
a. zaświadczeń w imieniu organu gminy w sprawach wynikających z ustawy o dowodach osobistych w ramach udzielonych uprawnień.
b. wydawanie uwierzytelnionych kserokopii z  dokumentacji wydawanych dowodów osobistych.
10 Współdziałanie z organami gmin i urzędów stanu cywilnego w zakresie:
a. niezgodności danych w rejestrze PESEL oraz RDO,
b. korekty rozbieżności między rejestrem PESEL, a rejestrem mieszkańców, przy subskrypcji danych z aplikacji ŹRÓDŁO.
11 Prowadzenie dokumentacji i archiwum kopert dowodowych, według przyjętych zasad archiwizacji.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów;
2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
4. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu;
5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%..

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 27.06.2023r w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. dowodów osobistych”
Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta.

WYNIKI NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2

Stanowisko urzędnicze: ds. dowodów osobistych

Komisja konkursowa po przesłuchaniu kandydatów postanowiła zarekomendować do zatrudnienia Panią Gabrielę Roszczyk zam. Bolesławice.

Pani Roszczyk spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie posiada doświadczenie w pracy w samorządzie oraz wiedzę merytoryczną i doświadczenie na przedmiotowym stanowisku.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 05.07.2023
Dokument oglądany razy: 684
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 05.07.2023