Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:21.05.2024, 09:46
Zakończenie:07.06.2024, 15:30
Rozstrzygnięcie:21.06.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki konkursu (12.06.2024, 07:08) - pobrań: 115

stanowisko pracy – ds. administracyjnych

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530) ogłasza konkurs na stanowisko  ds. administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe,  mile widziane administracyjne
6.  umiejętność interpretacji przepisów prawa,
7.  umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawa o działalności gospodarczej,
5. ustawa o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. Realizacja zadań zleconych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
a) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń oraz decyzji o odmowie wydania zezwoleń,
b) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie zaświadczeń o dokonanych opłatach.
2. Udzielanie informacji dotyczących spraw załatwianych w urzędzie i formalnych procedur związanych z tokiem postępowania administracyjnego.
3. Wydawanie druków, formularzy, kart informacyjnych o świadczonych usługach.
4. Świadczenie pomocy interesantom w wypełnianiu druków i formularzy.
5. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do urzędu.
6. Wprowadzanie korespondencji do systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz dokonywanie jej rozdziału zgodnie z dekretacją, do poszczególnych referatów urzędu.
7. Wysyłanie korespondencji wychodzącej z urzędu, wpisywanie jej do książki nadawczej.
8. Rozwieszanie obwieszczeń i informacji na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta oraz potwierdzanie ich wywieszania.
9.  Wywieszanie pism sądowych, kuratorskich, prokuratorskich i komorniczych oraz potwierdzanie ich wywieszania.
10. Prowadzenie rejestru czasopism.
11. Sporządzanie i aktualizacja spisów inwentarzowych wyposażenia biurowego pomieszczeń urzędu i współpraca w tym zakresie z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
12. Zakup materiałów i wyposażenia.
13. Monitorowanie wydatków budżetowych wynikających z zajmowanego stanowiska, prowadzenie rejestru wydatków.
14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
15. Wprowadzanie danych do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR).

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 07.06.2024r w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. administracyjnych”.

Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.05.2024
Dokument oglądany razy: 271
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 21.05.2024