Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:20.09.2021, 12:57
Zakończenie:30.09.2021, 15:30
Rozstrzygnięcie:14.10.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki naboru (08.10.2021, 09:49) - pobrań: 1 800

Stanowisko ds. windykacji podatków i opłat

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282) ogłasza konkurs na stanowisko ds. windykacji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2,58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe;
6. umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2.  ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4.  ustawy ordynacja podatkowa
5. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
6. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

1. Egzekucja zaległości podatkowych:
  1. bieżąca analiza kont wszystkich podatników (osoby prawne i osoby fizyczne) będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych,
  2. wystawianie upomnień na wyżej wymienione zaległości podatkowe – na bieżąco,
  3. bieżące wystawianie tytułów wykonawczych,
  4. współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie zaległości podatkowych, bieżące monitorowanie przebiegu egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych złożonych w Urzędach Skarbowych,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem hipotek z tytułu zaległości podatkowych – na bieżąco,
  6. zgłaszanie wierzytelności,
  7. zwalnianie hipotek,
  8. egzekucja należności podatkowych - na bieżąco
2.Prowadzenie (na bieżąco) windykacji należności naliczanych w drodze decyzji administracyjnych (m. in. opłat, kar za usunięcie drzew, opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń, opłaty (renty) planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty eksploatacyjnej, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).
3.Windykacja należności dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w zakresie wystawiania tytułów wykonawczych i wykonywania wszelkich czynności z tym związanych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi     Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia     osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 30 września 2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. windykacji podatków i opłat”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.09.2021
Dokument oglądany razy: 4 919
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 20.09.2021