Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:06.09.2022, 10:29
Zakończenie:29.08.2022, 15:30
Rozstrzygnięcie:05.09.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:nie
Kontakt:

Stanowisko ds. windykacji należności cywilnoprawnych

Burmistrz Miasta Żarów na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530) ogłasza konkurs na stanowisko ds. windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
6. umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2.  ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. Windykacja należności cywilnoprawnych (w tym: m. in. z tytułu: użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych, sprzedaży nieruchomości, uwłaszczenia, czynszów najmu - w tym mediów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – wystawianie wezwań do zapłaty, przygotowywanie dokumentów do skierowania spraw na drogę sądową - dla kancelarii prawnej.
2. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu płatności).
3. Prowadzenie windykacji należności cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  „w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...”, jak również zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wewnętrznymi zarządzeniami Burmistrza (m. in.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności o charakterze cywilnoprawnym w Urzędzie Miejskim w Żarowie, zarządzenie w sprawie programu spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych).  
4. Przygotowywanie w systemie bankowym przelewów z zakresu zajmowanego stanowiska.
5. Współpraca w zakresie zajmowanego stanowiska m. in. z komornikami sądowymi, kancelarią prawną, audytorem wewnętrznym  oraz prowadzenie wszelkiej korespondencji w tym zakresie i przygotowywanie (do potrzeb) niezbędnych informacji z zakresu zajmowanego stanowiska.
6.Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 29 sierpnia 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. windykacji należności cywilnoprawnych”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

WYNIKI NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2

Stanowisko urzędnicze: ds. windykacji należności cywilnoprawnych

Komisja zarekomendowała do zatrudnienia panią Ewę Tokarczyk zam. Jaworzyna Śląska.

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.09.2022
Dokument oglądany razy: 1 360
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.09.2022