Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:28.02.2024, 12:26
Zakończenie:11.03.2024, 15:30
Rozstrzygnięcie:25.03.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki naboru (14.03.2024, 11:08) - pobrań: 185

stanowisko ds. VAT - zatrudnienie od 1 kwietnia 2024

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530 ) ogłasza konkurs na stanowisko  ds. podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie średnie
6.  umiejętność interpretacji przepisów prawa,
7.  umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawa o finansach publicznych,
5. ustawa o rachunkowości,
6. ordynacja podatkowa,
7.ustawa o podatku od towarów i usług,

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

W zakresie podatku VAT m. in.:
1. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży towarów i usług objętych Ustawą o podatku od towarów i usług,
a) w zakresie zakupu:
- klasyfikowanie faktur zakupu i korekt faktur zakupu pod względem możliwości odliczenia VAT do ujęcia w rejestrze zakupu,
- sporządzanie not korygujących w sytuacjach błędów na fakturach zakupu,
b) w zakresie sprzedaży:
- wystawianie faktur dotyczących sprzedaży, na podstawie umów, aktów notarialnych oraz innych dokumentów będących podstawą sprzedaży otrzymanych z innych referatów Urzędu,
- wystawianie korekt faktur VAT i not księgowych dokumentujących sprzedaż dla jednostek budżetowych Gminy objętych centralizacją VAT,   
2. Sporządzanie miesięcznych JPK VAT i korekt JPK VAT oraz po zakończeniu każdego roku ustalanie proporcji VAT do wyliczenia korekty rocznej podatku VAT,
3. Optymalizacja rozliczeń w zakresie podatku VAT,
4. Przygotowywanie wszelkich zarządzeń Burmistrza w zakresie podatku VAT,
5. Weryfikacja przygotowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu oświadczeń o kwalifikowalności podatku Vat w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT,  
6. Wykonywanie wszelkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie podatku VAT.  

W zakresie księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m. in.:
1.Bieżące księgowanie analityczne - w systemie komputerowym - wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonywanie wszelkich rozliczeń, sprawozdań, informacji i innych czynności z tym związanych (w tym również m. in. naliczanie odsetek, likwidacja nadpłat, miesięczne: uzgadnianie wpływów, przypisów, odpisów, uzgadnianie sald należności i nadpłat oraz wpływów z księgową dochodów budżetowych; bieżąca analiza kont płatników pod kątem przypisów, odpisów, wpłat, należności, nadpłat oraz prawidłowości pobranych i naliczonych odsetek, wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłat (na wniosek płatnika).

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na wysokim parterze brak windy), brak  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 11.03.2024r w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. podatku VAT”.
*Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.02.2024
Dokument oglądany razy: 249
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 28.02.2024