Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:06.07.2023, 07:19
Zakończenie:17.07.2023, 15:30
Rozstrzygnięcie:31.07.2023, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki naboru (25.07.2023, 14:08) - pobrań: 374

Stanowisko ds. remontów i inwestycji

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530 ) ogłasza konkurs na stanowisko  ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe;
6.  umiejętność interpretacji przepisów prawa,
7.  umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)
8. prawo jazdy kat. B

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawy prawo budowlane
5.  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)
6. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. koordynacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
2. nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji technicznych dotyczących inwestycji miejskich wraz z ich wstępną weryfikacją oraz uzgadnianie rozwiązań projektowych na etapie opracowywania dokumentacji inwestycji,
3. sporządzanie planu inwestycji i remontów miejskich,
4. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem procesu  inwestycyjnego lub remontowego przez zapewnienie opracowania projektów  oraz wykonywania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
5. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem realizacji zadań pod kątem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
6. Zbieranie i przygotowanie materiałów i danych wyjściowych niezbędnych do  opracowania dokumentacji na roboty inwestycyjne i remontowe,
7. Sprawdzanie przedkładanych dokumentacji, kalkulacji, obmiarów, kosztorysów i protokołów konieczności,
8. Przygotowanie i udział w komisjach przetargowych, odbiorach częściowych i końcowych, przekazaniach placu budowy, przeglądach technicznych obiektów i innych spotkaniach na polecenie przełożonego,
9. Dokonywanie kontroli stanu zaawansowania robót, przeglądów okresowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
10. Przygotowanie danych do sporządzenia wniosków na dofinansowanie zadań   realizowanych przez Gminę Żarów ze źródeł zewnętrznych,
11. Rozliczanie nakładów inwestycyjnych i remontowych oraz fakturowania rozliczonych robót, zgodnie z zawartymi umowami i zaangażowaniem prac,
12. Sporządzanie harmonogramów wydatków finansowych i remontowych, ich uzgadnianie i bieżąca kontrola,
13. Zlecanie i współpraca z projektantami w zakresie opracowywanych projektów budowlanych,
14. Prowadzenie rozeznania cenowego materiałów i usług budowlanych oraz negocjowanie proponowanych cen do zamówień, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
15. Uzgadnianie z referatem finansowo – księgowym kosztów robót budowlanych na poszczególnych zadaniach,
16. Współuczestniczenie przy opracowywaniu Wieloletniego Planu Finansowego Gminy,
17. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian rzeczowo – finansowych w budżecie Gminy,
18. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Żarowie,
19. Opracowywanie w każdym roku budżetowym planów wydatków i dochodów w zakresie inwestycji i remontów,
20. Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miejskiej w zakresie związanym  z zakresem obowiązków,
21. Sporządzanie według potrzeb, sprawozdań obejmujących merytoryczny zakres czynności

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 17.07.2023r w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. remontów i inwestycji”.
*Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.07.2023
Dokument oglądany razy: 1 010
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.07.2023