Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:11.07.2023, 09:51
Zakończenie:21.07.2023, 15:30
Rozstrzygnięcie:04.08.2023, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki naboru (25.07.2023, 14:05) - pobrań: 435

Stanowisko ds. mieszkaniowych

Konkurs na stanowisko pracy – ds. mieszkaniowych.
(zatrudnienie od 1 sierpnia 2023)

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530) ogłasza konkurs na stanowisko  ds. mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe mile widziane administracyjne
6.  umiejętność interpretacji przepisów prawa,
7.  umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)
8. Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawa o własności lokali,
5. ustawa o ochronie praw lokatorów

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1.   Załatwianie wszelkich spraw dotyczących zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych
 i użytkowych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
2.   Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przydział lokali komunalnych z zasobu gminy.
3.   Sporządzanie i prowadzenie listy przydziału mieszkań.
4.   Prowadzenie korespondencji w celu zawarcia umów najmu lokali z osobami znajdującymi się na listach dotyczących przydziału.
5.   Przygotowanie i zawieranie umów najmu lokali.
6.   Kompletowanie i gromadzenie dokumentów w aktach czynszowych oraz aktualizacja danych
w systemie informatycznym.
7.   Wypowiadanie dotychczasowej wysokości czynszu lub innych opłat za używanie lokalu
w przypadku zmiany stawek.
8.   Nadzór nad prawidłowością realizacji umów najmu oraz w zakresie wywiązywania się najemcy z obowiązku zapłaty czynszu i opłat niezależnych w odpowiedniej wysokości
i terminie.
9.   Nadzór w zakresie przestrzegania przez lokatorów porządku domowego i zasad współżycia społecznego.
10.   Współpraca oraz wymiana informacji z właściwymi zarządcami nieruchomości w zakresie przestrzegania porządku domowego oraz obowiązku utrzymania pomieszczeń  i części  budynku przeznaczonych do wspólnego użytku we właściwym stanie.
11.  Załatwianie wszelkich spraw wynikających z niedotrzymania przez najemcę warunków umowy najmu.
12.  Sporządzanie oraz kierowanie do najemców upomnień z zamiarem wypowiedzenia umów najmu, a także wezwań o udostępnienie lokalu.
13.  Współpraca i wymiana informacji z Referatem Finansowo – Budżetowym w sprawie należności gminy wynikającej z najmu lokali.
14.  Wypowiadanie umów najmu lokali, monitorowania okresów wypowiedzenia oraz kierowania zawiadomień o utracie tytułu prawnego do lokali.
15.   Typowanie spraw  o eksmisję z zajmowanego lokalu w tym kompletowanie i przekazywanie  dokumentów do postępowania.
16.   Współpraca  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w zakresie zapewnienia lokali chronionych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.
17.   Prowadzenie spraw związanych z przepisaniem tytułu prawnego do lokalu po śmierci głównego najemcy lub przepisaniu umowy na osobę bliską.
18.   Prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali.
19.   Współpraca z Referatem Finansowo – Budżetowym w zakresie monitorowania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na zadania, w tym  sporządzanie wniosków do zmian w budżecie  gminy na dany rok.
20.   Wykonywanie innych poleceń i zadań służbowych wydawanych i przydzielanych przez przełożonego.
21.   Przeprowadzanie według potrzeb, wizji lokalnych dla dokumentowania stanu faktycznego
w merytorycznym zakresie wynikającym z zakresu obowiązków.
22.   Sporządzanie według potrzeb, sprawozdań obejmujących merytoryczny zakres czynności  oraz zadań przydzielanych w ramach innych polecen przelożonego.
23.   Archiwizacja dokumentacji wynikająca z zakresu czynności.
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 21.07.2023r w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. mieszkaniowych.”
Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.07.2023
Dokument oglądany razy: 1 156
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 11.07.2023