Konkursy

Numer konkursu:
Opublikowane:29.07.2021, 11:42
Zakończenie:12.08.2021, 15:30
Rozstrzygnięcie:26.08.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki naboru (24.08.2021, 11:33) - pobrań: 1 785

stanowisko ds. księgowości podatków i opłat

Konkurs na stanowisko  ds. księgowości podatków i opłat - praca na w.w. stanowisku od 23 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282) ogłasza konkurs na stanowisko ds. księgowości podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe;
6. wymagany staż pracy w księgowości – 5 lat,
7. umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2.  ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4.  ustawy ordynacja podatkowa
5. ustawy o finansach publicznych
6. ustawy o rachunkowości
7. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. Bieżące, analityczne księgowanie wpływów, przypisów i odpisów, zwrotów następujących należności  podatkowych i opłat:
a/   podatku od nieruchomości  od osób fizycznych i osób prawnych,
b/   podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ,
c/   podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych,
d/ podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,                                                                                           
e/   opłaty targowej,
f/   opłaty eksploatacyjnej,
g/ opłaty za trwałe umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie działki,
h/ opłaty za krótkotrwałe zajęcie części działki w celu umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie,
i/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
2. Ewidencja księgowa polegająca na prowadzeniu dzienników obrotów i kont podatkowych. Miesięczne zamykanie dzienników obrotów i bieżące uzgadnianie wpływów z ewidencją syntetyczną oraz przypisów i odpisów z pracownikami ds. wymiaru podatków.
3. Przygotowywanie poboru należności  podatkowych w drodze inkasa.
4. Prowadzenie i kontrola kwitariuszy oraz rozliczanie wpływów podatkowych pobranych i wpłacanych przez inkasentów.
5. Rozliczanie prowizji za pobór podatków oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków do wypłaty za czynności inkasentów.
6. Przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji z zakresu zajmowanego stanowiska oraz sporządzanie zestawienia wpływów, przypisów i odpisów, zwrotów należności z tytułu podatków i  opłat.
7. W ramach likwidacji zaległości podatkowych dokonywanie kompensat i zarachowań wzajemnych wierzytelności na poczet należności podatkowych.
8. Bieżące załatwianie spraw, uzgadnianie i potwierdzanie sald podatkowych, wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych i spłacie ciężaru realnego.
9. Ustalanie wysokości, wydawanie decyzji określających wysokość nadpłat powstałych na kontach podatników.
10. Likwidacja nadpłat powstałych na kontach podatników w podatkach i opłatach.
11. .Kwartalne rozliczenie i przekazywanie 2% odpisu podatku rolnego od uzyskanych wpływów do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu wraz ze sporządzaniem  informacji o realizacji wpływów.
12. Inwentaryzacja sald kont wynikających z niniejszego zakresu obowiązków.
13. Udzielanie ulg dotyczących opłaty eksploatacyjnej.
14. Sporządzanie  sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców  z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.
15. Wypisywanie dla kasjera druków KW, KP – na bieżąco.
16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi     Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia     osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 12 sierpnia 2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. księgowości podatków i opłat”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.07.2021
Dokument oglądany razy: 4 937
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 29.07.2021