Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:29.07.2021, 11:39
Zakończenie:12.08.2021, 15:30
Rozstrzygnięcie:26.08.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki naboru (24.08.2021, 11:35) - pobrań: 1 821

stanowisko ds. księgowości budżetowej

Konkurs na stanowisko  ds. księgowości budżetowej - praca na w.w. stanowisku od 1września 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282) ogłasza konkurs na stanowisko ds. księgowości budżetowej
 w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe;
6. umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2.  ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4.  ustawy ordynacja podatkowa
5. ustawy o finansach publicznych
6. ustawy o rachunkowości
7. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miejskiego w Żarowie w zakresie sum depozytowych i  środków z Funduszu Pracy - zgodne z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości, przepisami wykonawczymi do ustawy i innymi przepisami z tego zakresu, w tym m.in.:
- przygotowywanie na bieżąco dokumentów do księgowania syntetycznie  i analitycznie zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- dekretacja dokumentów księgowych ze wskazaniem miesiąca i roku ujęcia w księgach rachunkowych wraz z podpisem,
- bieżące księgowanie dowodów księgowych,
- bieżące uzgadnianie sald kont ewidencji syntetycznej i analitycznej,
- uzgadnianie sald rachunków bankowych,
- dokonywanie m. in. zwrotów wpłaconych wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz innych środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych, naliczanie oprocentowania od środków zgromadzonych na tym rachunku,
- sporządzanie zestawień obrotów i sald (syntetycznie i analitycznie) - w terminach i szczegółowości określonych w ustawie o rachunkowości,
- sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie sum depozytowych i środków z Funduszu Pracy,
- uzgadnianie stanu sald na koniec okresu sprawozdawczego oraz potwierdzanie sald zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- inwentaryzacja należności i zobowiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.
2. W zakresie wydatków budżetowych m. in.:
- przygotowywanie na bieżąco dokumentów do księgowania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym wydatków inwestycyjnych,
- dekretacja dowodów księgowych ze wskazaniem miesiąca i roku ujęcia w księgach rachunkowych wraz z podpisem,
- sprawdzanie dowodów księgowych dotyczących wydatków budżetowych pod względem formalnym i rachunkowym,
- księgowanie wydatków budżetowych (dodatkowo – okresowo w razie potrzeby).
3. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej materiałów.
4. Miesięczne uzgadnianie z pracownikami merytorycznymi zakupionego paliwa (do aut służbowych i pożarniczych) i jego rozliczanie.
5. Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
6. Sprawdzanie raportów kasowych dochodów.
7. Przygotowywanie przelewów z zakresu zajmowanego stanowiska.
8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi     Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia     osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 12 sierpnia 2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.07.2021
Dokument oglądany razy: 4 995
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 29.07.2021