Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:03.03.2021, 12:28
Zakończenie:26.02.2021, 15:30
Rozstrzygnięcie:02.03.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:nie
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki konkursu (03.03.2021, 12:27) - pobrań: 3 832

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych” (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282) ogłasza konkurs na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe;
6. umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)

II. Wymagania dodatkowe:

Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2.  ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4.  ustawy ordynacja podatkowa
5. ustawy o finansach publicznych
6. ustawy o rachunkowości
7. mile widziane doświadczenie z zakresu  obowiązków wymaganych na przedmiotowym stanowisku.

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. Bieżące księgowanie analityczne - w systemie komputerowym - wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonywanie wszelkich rozliczeń, sprawozdań, informacji i innych czynności z tym związanych (w tym również m.in. naliczanie odsetek, likwidacja nadpłat, miesięczne uzgadnianie wpływów, przypisów, odpisów, uzgadnianie sald należności i nadpłat oraz wpływów z księgową dochodów budżetowych, analiza kont płatników pod kątem przypisów, odpisów, wpłat, należności, nadpłat oraz prawidłowości pobranych i naliczonych odsetek, wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłat.
2. Bieżące księgowanie analityczne - w systemie komputerowym - należności z tytułu: dzierżawy, użytkowania wieczystego gruntów, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym również m.in.:
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych informacji w tym zakresie między innymi do celów sprawozdawczości  budżetowej,
- miesięczne zamykanie i uzgadnianie dzienników obrotów uzgadnianie sald należności i nadpłat oraz  wpływów wyżej wymienionych należności z księgową dochodów budżetowych,
- analiza kont płatników powyższych należności m. in. pod kątem przypisów, odpisów, wpłat, należności, nadpłat oraz prawidłowości pobranych i naliczonych odsetek.
3. Prowadzenie rachunkowości związanej z wykonywaniem powyższych czynności  zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości, przepisami wykonawczymi do ustawy i innymi przepisami z tego zakresu.
4. Sprawdzanie dowodów księgowych dotyczących wydatków budżetowych pod względem formalnym i rachunkowym.
5. Wydawanie decyzji określających wysokość opłaty skarbowej podlegającej zwrotowi.
6. Wykonywanie innych czynności: związanych z zakresem powierzonych obowiązków i zleconych przez przełożonego.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 26 lutego  2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.03.2021
Dokument oglądany razy: 5 915
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 03.03.2021