Konkursy

Numer konkursu:
Opublikowane:29.04.2022, 13:33
Zakończenie:08.04.2022, 15:30
Rozstrzygnięcie:22.04.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:

Stanowisko ds. inwestycji

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282) ogłasza konkurs na stanowisko  ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe;
6.  umiejętność interpretacji przepisów prawa,
7.  umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)
8. prawo jazdy kat. B

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawy prawo budowlane
5.  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)
6. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

1. koordynacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
2. nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji technicznych dotyczących inwestycji miejskich wraz z ich wstępną weryfikacją oraz uzgadnianie rozwiązań projektowych na etapie opracowywania dokumentacji inwestycji,
3. sporządzanie planu inwestycji i remontów miejskich,
4. przekazywanie placu budowy,
5. nadzór nas prowadzeniem inwestycji i remontów w uzgodnieniu z zarządcami sieci,
6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
7. Przygotowywanie danych do sporządzenia wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Żarów
8. koordynacja w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej do przeprowadzania przetargu oraz realizacja zadania,
9. zapewnienie weryfikacji wykonania dokumentacji technicznej,
10. przygotowanie i zawieranie umów z wykonawcami,
11. koordynacja wykonawstwa robót budowlanych i prac projektowych,
12. rozliczanie zadań inwestycyjnych,
13. prowadzenie dokumentacji budowy
14. przygotowywanie rozpoznań cenowych

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

    Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 08.04.2022r w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji”.
*Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2
Stanowisko urzędnicze: ds, inwestycji
Komisja postanowiła zarekomendować do zatrudnienia panią Justyna Chojnacka zam.
Wierzbna. Kandydatka spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.04.2022
Dokument oglądany razy: 1 834
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 29.04.2022