Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:11.04.2024, 13:02
Zakończenie:22.04.2024, 15:30
Rozstrzygnięcie:06.05.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki konkursu (25.04.2024, 13:03) - pobrań: 174

Stanowisko - audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Żarowie

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (Dz. U. z 2022 r, poz. 530 t.j. ) ogłasza konkurs na stanowisko  audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie
2) wykształcenie wyższe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia,
6) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk kierowniczych urzędniczych, w szczególności 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
8) posiadanie zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623).

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość regulacji prawnych z zakresu:
◦ ustawy o samorządzie gminnym,
◦ ustawy o pracownikach samorządowych,
◦ ustawy o finansach publicznych,
◦ ustawy o rachunkowości,
◦ ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
◦ ustawy prawo zamówień publicznych,
◦ ustawy o ochronie danych osobowych,
◦ rozporządzenie  w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,
2) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 28),
3) znajomość standardów kontroli zarządczej - Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 15, poz. 84),
4) umiejętność: logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków, planowania i sprawnej organizacji pracy, przeprowadzania analizy dokumentów i formułowania wniosków,
5) obiektywizm, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, zaangażowanie, systematyczność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.
6) biegła znajomość obsługi komputera,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych w odniesieniu do realizowanych celów i zadań, a w szczególności:
a) dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności,
b) czynności doradcze w celu poprawy funkcjonowania Urzędu w zakresie jego działalności.
2) Opracowanie i przedstawienie Burmistrzowi rocznego planu audytu.
3) Opracowanie i przedstawienie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni.
4) Realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu wewnętrznego.
5) W przypadku wystąpienia nowego ryzyka lub zmiany oceny ryzyka, realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Burmistrzem.
6) Wykonywanie czynności doradczych na wniosek Burmistrza lub z własnej inicjatywy.
7) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego

4. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce świadczenia pracy – Urząd  Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2
b) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony/ nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/4 etatu,
c) praca biurowa, przy monitorze ekranowym, wewnątrz pomieszczenia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
b) życiorys (CV) - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej - własnoręcznie podpisany,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy, lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych - własnoręcznie podpisane,
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku Audytora wewnętrznego - własnoręcznie podpisane,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Klauzula informacyjna do celów rekrutacji) - własnoręcznie podpisane,
i) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
j) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
k) ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 22.04.2024r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego”.

*Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.


Klauzula informacyjna do celów rekrutacji
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób ubiegajacych się o zatrudnienie, informujmy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z procesem rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, po czym dokumenty zawierające te dane zostaną zwrócone lub zniszczone.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
9. Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.04.2024
Dokument oglądany razy: 196
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 11.04.2024