Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 01.06.2022, 13:46
Data zakończenia przetargu: 12.07.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 12.07.2022, 10:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej tel. 743067301 do dnia przetargu
Podlega Ustawie

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG publiczny, ustny ograniczony  do właścicieli lokali  oraz mieszkańców budynku przy ul. Cichej 3 w Żarowie na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym

Numer działki - 950/10
Powierzchnia - 22 m/kw
numer KW – SW1S/00019243/7
Położenie - Żarów, ul. Cicha 3 (zaplecze)
Przeznaczenie - zabudowa usługowa - obiekty wielofunkcyjne B.39Uw
Forma oddania - sprzedaż na własność
Cena wywoławcza - 17000zł
Wysokość wadium - 1700zł
Godz. rozpoczęcia - 10:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 08 lipca 2022r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosi 200 zł (dwieście złotych).
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych  oraz  notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej tel. 743067301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.
18. Przetarg został ograniczony na wniosek mieszkańców z uwagi na charakter i położenie nieruchomości.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 01.06.2022, 13:46
Dokument oglądany razy: 903