Sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych położonych w Żarowie, przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 15.10.2021, 15:14
Data zakończenia przetargu: 23.11.2021, 10:10
Data rozstrzygnięcia przetargu: 23.11.2021, 11:10 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301
Podlega Ustawie

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudowanych położonych w Żarowie przy ul. Magazynowej przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową

GRUNTY OBJĘTE SĄ GRANICAMI WSSE PODSTREFA ŻARÓW

 

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości/opis

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

1

1111/2

4000

SW1S/00080495/6

Sprzedaż prawa własności

179.000 zł

17.900 zł

10 10

2

1111/3

10000

SW1S/00080495/6

Sprzedaż prawa własności

443.000 zł

44.300 zł

10 20

3

1111/4

4007

SW1S/00080495/6

Sprzedaż prawa własności

179.000 zł

17.900 zł

10 30

4

1111/5

4028

SW1S/00080495/6

Sprzedaż prawa własności

200.000 zł

20.000 zł

10 40

5

1111/6

3435

SW1S/00080495/6

Sprzedaż prawa własności

154.000 zł

15.400 zł

10 50

6

996/6

1110/1

3995

SW1S/00081270/0

SW1S/00080496/3

Sprzedaż prawa własności

179.000 zł

17.900 zł

11 00

7

996/8

1110/3

1111/1

5937

SW1S/00081270/0

SW1S/00080496/3

SW1S/00080495/6

Sprzedaż prawa własności

264.000 zł

26.400 zł

11 10

1. Przetargi odbędą się 23 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, podanej w tabeli, na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2: Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 19 listopada 2021r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych oraz  notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
11. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży.
16. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów działki posiadają funkcję zabudowy produkcyjno-usługowej, symbol 3 P/U.


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.10.2021, 15:14
Dokument oglądany razy: 5 775