Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030”

Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), uchwały nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów oraz uchwały nr XXXII/250/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030”.

2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: uchwała nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów oraz uchwała nr XXXII/250/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Żarów, sąsiednich gmin i ich związków, partnerów społecznych i gospodarczych oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim potrzeb i oczekiwań grupy adresatów.

4. Termin konsultacji: od 21 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022 r.

5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Burmistrz Miasta Żarów.

6. Formy przeprowadzenia konsultacji: zbieranie uwag w formie elektronicznej lub papierowej za pomocą udostępnionego formularza oraz przesyłania na adres mailowy wskazany w ogłoszeniu o konsultacjach lub dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Żarowie.

7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach społecznych na oficjalnej stronie internetowej Gminy Żarów z załączeniem pliku z projektem Strategii Rozwoju Gminy Żarów na lata 2022-2030 i formularzem zgłaszania uwag, opinii, propozycji zmian. Informacja o konsultacjach umieszczona była również na Facebooku Gminy Żarów oraz w Gazecie Żarowskiej.

8. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych wzięła udział 1 osoba, która złożyła łącznie 2 uwagi, opinie i propozycje zmian za pomocą udostępnionego formularza.

9. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem:

Lp.

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga

Treść uwagi

Propozycja zmiany

Rozstrzygnięcie

Uzasadnienie

1.

Strefa ochrony zdrowia

Myślę , że w Żarowie jest bardzo potrzebna szersza strefa zabiegów rehabilitacyjnych dla mieszkańców miasta gminy i istniejącego szpitala istniejący teren przy szpitalu, obecnie niewykorzystany , można przeznaczyć na zabudowę małego basenu z zapleczem do pełnej listy zabiegów , których brakuje w szpitalu. Może potrzebna w tym celu jest współpraca ze szpitalem jako właścicielem działki.

Brak propozycji zmiany

Nie uwzględniono

Wskazanie działania są zbyt szczegółowe jak na ustalony charakter Strategii. Mimo to ich realizacja wpisuje się w cel 3.2. Zwiększenie dostępności usług medycznych, kierunki działań: Pozyskiwanie środków na bezpłatny dostęp mieszkańców do usług rehabilitacyjnych, Poprawa dostępności do usług medycznych o charakterze ogólnym i specjalistycznym

2.

Ochrona środowiska

Uważam , że likwidacja byłego osadnika ścieków po byłym zakładzie „Silesia” jest bardzo ważna i potrzebna , zgromadzone tam osady powodują zanieczyszczenia pobliskich gruntów i wód podziemnych oraz powietrza. Nie wiem kto jest właścicielem tego osadnika ale gmina powinna się tym szybko i poważnie zainteresować lub zgłosić do Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Drugi problem to dokończenie rurociągu kanalizacyjnego za stadionem i ww. osadnikiem, istniejące ścieżki spacerowe znajdujące się w pobliżu dają spacerującym zamiast świeżego powietrza odór ze ścieków.

Brak propozycji zmiany

Częściowo

uwzględniono

Wskazanie działania są zbyt szczegółowe jak na ustalony charakter Strategii. Jednakże, dodano kierunek działań „Podejmowanie działań zmierzających do ochrony oraz poprawy jakości gleb oraz wód na terenie Gminy” w celu 1.3. Ochrona środowiska, wspieranie inicjatyw proekologicznych i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w który wpisywać się będzie zaproponowane działanie.

Ponadto wskazane działanie może zawierać się w innych kierunkach działań strategicznych, m.in.: cel 1.1. Rozwój infrastruktury technicznej, kierunek działań: Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ujęć wody na terenie Gminy.

 

 

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 14.03.2022, 14:06
Dokument oglądany razy: 162