Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:16.02.2023, 12:22
Zakończenie:03.03.2023, 15:30
Rozstrzygnięcie:17.03.2023, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:

Referent ds. administracyjnych - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. administracyjnych

1.  Wymagania niezbędne:

a)  obywatelstwo polskie,
b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie min. średnie,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
f) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów, m.in.: kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane doświadczenie zawodowe: zatrudnienie w jednostce organizacyjnej pomocy lub w jednostce samorządowej lub odbyty staż zawodowy na podobnym stanowisku,
b) umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
c)  inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
d) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres,
e) biegła znajomość obsługi sprzętu biurowego, biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office,
f) znajomość programu do obsługi świadczeń pomocy społecznej POMOST
g) znajomość systemów ,,SEPI”, ,, ePUAP,”, ,,CAS”,
h) praktyczna umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. administracyjnych:
a) prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie ( w tym: . prowadzenie korespondencji biurowej, sporządzanie umów i porozumień z podmiotami i osobami fizycznymi współpracującymi z OPS,   sporządzanie bieżących zamówień),
b) prowadzenie archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie,
c) realizacja zamówień publicznych w oparciu o  prawo zamówień publicznych,
d) sporządzanie sprawozdań, analiz w zakresie pomocy społecznej, prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej, w tym tworzenie list wypłat,
e) współpraca z instytucjami i organami,
f) wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.

4. Informacja o warunkach pracy:
a) praca w siedzibie – Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów,
b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
c)kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami ośrodka,
d) ograniczona możliwość poruszania się po budynku (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

5. Wymagane dokumenty:
a)  list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
c)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenia o:
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na referenta ds. administracyjnych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą".
  
6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin: do 3 marca 2023r., do godz. 15.30
b) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z  dopiskiem:„ nabór na stanowisko  referenta ds. administracyjnych” osobiście w  godzinach pracy Ośrodka  Pomocy Społecznej lub listem   poleconym,
c) miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów;

7. Dodatkowe informacje:
Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie). Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://opszarow.bipstrona.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowe 54, 58-130 Żarów, oraz w budynku Urzędu Miejskiego ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów a także w BIP-ie Urzędu Miejskiego(htpp://bip.um.zarow.pl/)
   
8. Klauzula informacyjna do celów rekrutacji pracowników
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie,
ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji:
• w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane bądź za zgodą osoby kandydującej wykorzystane w celu przyszłych rekrutacji,
• w przypadku osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przez pracodawcę przetwarzane przez okres  konieczny dla wykonania zawieranej
z pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu w celu ochrony przed mogącymi się pojawić roszczeniami).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.02.2023
Dokument oglądany razy: 1 121
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 16.02.2023