Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Żarów - termin ostateczny

W dniu 22 czerwca 2022r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030 Będzie on obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą nr XL/327/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów.

Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwia efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030.


Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 05.08.2022r. w formie elektronicznej na adres mailowy: burmistrz@um.zarow.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub złożyć osobiście w siedzibie Gminy.
Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 05.08.2022 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030!

-> pliki do pobrania (archiwum ZIP ~30MB)

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.07.2022, 09:23
Dokument oglądany razy: 223