Przykrycie rowu rurami PVC śr. 500 mm na dł. 60 metrów w parku miejskim w Żarowie

Informacja opublikowana: 30.03.2021, 20:32
Data zakończenia zapytania: 02.04.2021, 12:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 02.04.2021, 12:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na  przykrycie rowu rurami PVC śr. 500 mm na dł. 60 metrów w parku miejskim w Żarowie

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlany,
- przedmiar robót,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodnych
i kanalizacyjnych,
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego.

W przesłanej ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie koszty w tym koszty materiałów, wykonania i sprzętu.
Oferty zawierające błędy obliczeniowe lub słowne w określeniu ceny zostaną odrzucone.

3. Termin realizacji zamówienia: od odpisania umowy do 30.09.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto za całość prac.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać  koszt brutto za całość wykonanych robót.
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 02.04.2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego
w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 02.04.2021 r.) lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę
e-mailem na adres p.weiland@um.zarow.pl (data wpływu do 02.04.2021 r. do godz. 12.00).

6. Osoby do kontaktu: Piotr Weiland – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 74 30-67-347.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia bez podania przyczyn.

-> pliki do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.03.2021, 20:32
Dokument oglądany razy: 50