Przegląd obiektów małej architektury - Kontrola wraz z bieżącą konserwcją

Ta strona z dnia 26.03.2021, 13:55 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 03.03.2021, 15:17
Data zakończenia zapytania: 10.03.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 10.03.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na:
Część I: wykonanie rocznego przeglądu obiektów małej architektury i obiektów sportowych.
Część II: przeprowadzanie funkcjonalnych kontroli wraz z bieżącą konserwacją urządzeń     małej architektury oraz urządzeń sportowych.
Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 2.

1.  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC:
1.1. Przegląd roczny obejmuje:
a) sprawdzenie, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów, estetyki obiektów oraz ich otoczenia, w tym ocenę ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, zużycia elementów, śladów korozji oraz możliwych zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonywanych napraw,
b) sporządzenie protokołów z kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną (na płycie CD lub innym nośniku) przedstawiającą wady i usterki.
1.2. Funkcjonalna kontrola wraz z bieżącą konserwacją urządzeń obejmuje sprawdzenie minimum 1 (jeden) raz w miesiącu drobiazgowo urządzeń pod kątem zużycia technicznego i funkcjonalności, prowadzenie kart zapisów z dokonywanych przeglądów z każdego placu zabaw, siłowni i innego obiektu sportowego.
W ramach kontroli należy:
a) sprawdzić stabilność konstrukcji wszystkich urządzeń i ich poszczególnych elementów,
b) sprawdzić czy nie występują ewentualne uszkodzenia olinowania na wszystkich urządzeniach, na których ono występuje,
c) sprawdzić działanie części ruchomych urządzeń, stan fundamentów urządzeń, połączenia śrubowe, niebezpieczne krawędzie, nadmierne zużycie elementów i inne zagrażające bezpieczeństwu użytkowników,
d) przeprowadzić podstawowe działania naprawcze jak:
◦ regulacja naciągu lin,
◦ regulacja i smarowanie łożysk i sworzni mocujących zawiesi huśtawek,
◦ dokręcenie i uzupełnienie nakrętek, śrub i podkładek,
◦ wymiana uszkodzonych opon w przelotkach, siedziskach, odbojach
◦ rozkręcenie zaplątanych łańcuchów,
◦ wyrównanie nawierzchni amortyzujących pod i wokół urządzeń,
◦ niezwłoczne zabezpieczenie przed możliwością użytkowania elementów urządzeń lub całych urządzeń w przypadku stwierdzenia ich zniszczenia, uszkodzenia lub wad,   
e) ocenić czystość urządzeń i terenu,
f) ocenić stan terenu – stref bezpieczeństwa i ciągów komunikacyjnych,
g) ocenić stan występujących elementów dodatkowych jak tablice informacyjne, ogrodzenia, ławki i innych,
h) wykonać jednokrotną wymianę piasku we wszystkich piaskownicach (6szt) na piasek atestowany oraz przeprowadzić dwukrotną dezynfekcję piasku w piaskownicach preparatem zabijającym larwy much i innych insektów znajdujących się w piasku piaskownic, zapobiegającym zanieczyszczaniu przez odchody psów i kotów oraz odstraszającym ww. zwierzęta od załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w piaskownicach, o działaniu natychmiastowym i nieszkodliwym dla użytkowników piaskownic (dzieci).
Pozostałe prace konserwacyjne oraz dodatkowe wynikające między innymi z przeprowadzonych kontroli, wykonywane będą na podstawie osobnego zlecenia.

2. TERMIN REALIZACJI PRAC:
2.1. Przegląd roczny należy przeprowadzić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. W tym czasie należy również dostarczyć zamawiającemu sporządzone protokoły wraz z dokumentacją fotograficzną.
2.2. Funkcjonalna kontrola: minimum jeden raz w miesiącu od dnia podpisania umowy do 31 października 2021r. Termin może ulec wydłużeniu, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych sprzyjających korzystaniu z obiektów.

3.  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ.

4. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERTY:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Część I - cena brutto za całość wykonanych prac za miesiąc- waga 100 %.
Część II - cena brutto za całość wykonanych prac jednorazowo - waga 100 %.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w całości lub części, w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

6. Termin podpisania umowy na przeglądy funkcjonalne uzależniony jest od obostrzeń wynikających z pandemi COVID-19.

7.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY :
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres a.goluch@um.zarow.pl (ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę).
c) termin złożenia oferty do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 15:30.

8. OSOBY DO KONTAKTU - Agnieszka Gołuch, Inspektor ds. Remontów i Inwestycji, tel. 74 306 73 83.           

-> pliki do pobrania

Załączniki:
  1. Wyniki zapytania (12.03.2021, 14:54) - pobrań: 116
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.03.2021, 15:17
Dokument oglądany razy: 468