Pomoc publiczna - zwolnienie z podatku

Uruchamiam sytezator mowy...

UCHWAŁA NR XLVIII/297/2006
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 16marca 2006 roku

w sprawie: przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Gminie Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „ o samorządzie gminnym” ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. „ o podatkach i opłatach lokalnych” (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Przyjmuje się program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją dla rzedsiębiorców, którzy zainwestują w gminie Żarów, nabywając grunty na uruchomienie zakładów produkcyjnych lub usługowych, zagospodarują grunty Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Żarów. W efekcie działania takie przyczynią się do wzrostu gospodarczego Gminy oraz zmniejszenia bezrobocia.
 2. Program reguluje zasady udzielania pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję polegającą na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte;
 2. tworzeniu nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu ze średnią z ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację inwestycji przy czym miejsca pracy uważa się za związane z inwestycją, jeżeli zostały utworzone nie później niż w okresie 3 lat od dnia zakończenia tej inwestycji;
 3. mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to ozumieć przedsiębiorców, o których mowa w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004);
 4. podregionach – należy przez to rozumieć podregiony określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. W sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.);
 5. pomocy eksportowej – należy przez to rozumieć pomoc związaną bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub kosztami bieżącymi dotyczącymi prowadzenia działalności wywozowej.

§ 3

 1. Program pomocy regionalnej nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej, eksportowej, na działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem produktami, o których mowa w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w rybołówstwie oraz w sektorach: żeglugi morskiej, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. L Nr 205 z dnia 2 sierpnia 2002 r.) oraz włókien syntetycznych.
 2. Przepisów Programu nie stosuje się do przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdujących się w okresie restrukturyzacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. C Nr 244 z 1 października 2004 r.) przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

§ 4

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy nowo nabytych gruntów, budynków, budowli maksymalnie przez okres 10 lat prowadzenia działalności gospodarczej na terenie WSSE – podstrefa Żarów, na następujących warunkach:

 1. zainwestowanie na terenie WSSE – podstrefa Żarów, w okresie 48 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia określającego zasady i rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności na terenie strefy, kwoty stanowiącej równowartość w złotych co najmniej 5 milionów euro – pomoc na inwestycje,
 2. utworzenie przez przedsiębiorcę na terenie WSSE – podstrefa Żarów w okresie 48 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy – pomoc na nowe miejsca pracy,
 3. dokonanie zgłoszenia organowi podatkowemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji o zamiarze korzystania z pomocy,
 4. zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 5.  zobowiązanie się do utrzymania inwestycji w danym podregionie co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia lub w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia.

§ 5

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji zalicza się:

 1. cenę nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
 2. cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności:
  1. maszyny i urządzenia,
  2. narzędzia, przyrządy i aparatura,
  3. wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
  4. infrastruktura techniczna;
 3.  cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how.

W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca koszty określone w ust. 3 uwzględnia się w kosztach inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości kosztów, o których mowa w ust.1 i 2, przy czym wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:

 1. muszą być wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc w podregionie, w którym realizowana jest inwestycja;
 2. muszą zostać nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;
 3.  muszą zostać ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz pozostać w jego posiadaniu przez okres co najmniej 5 lat;
 4. będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu.

§ 6

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją zalicza się ponoszone przez przedsiębiorcę dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujące koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.

§ 7

 1.  Maksymalna intensywność pomocy regionalnej na inwestycje nie może przekroczyć intensywności pomocy przewidzianej w mapie pomocy regionalnej obowiązującej w czasie udzielania pomocy, tj. 50%; z zastrzeżeniem § 8.
 2. W przypadku pomocy udzielanej mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom maksymalną intensywność netto /wynoszącą 50%/ podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.
 3. Maksymalna intensywność pomocy udzielanej przedsiębiorcy sektora motoryzacyjnego wynosi 30% maksymalnej intensywności pomocy w regionie jeżeli wielkość pomocy przekracza 5 milionów euro.

§ 8

 1. W przypadku realizacji dużego projektu inwestycyjnego, pomoc udzielana na podstawie przedmiotowego programu, łącznie z inną pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę w związku z tym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć maksymalnej wielkości pomocy ustalonej dla tego projektu.
 2. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50.000.000 euro przy czym:
  1. koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, dokonanymi w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących tę inwestycję
  2. środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, jeżeli są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.
 3. W przypadku dużego projektu inwestycyjnego, maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem:
  I = R x ( 50.000.000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C),
  gdzie poszczególne symbole oznaczają:
  I – dopuszczalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
  R – intensywność pomocy określoną dla podregionu, w którym ma być zlokalizowana inwestycja;
  B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 50.000.000 euro a nie przekraczającą 100.000.000 euro,
  C – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 100.000.000 euro.
 4. Notyfikacji w Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna podlega pomoc przeznaczona na duży projekt inwestycyjny, w odniesieniu do którego wysokość projektowanej pomocy przekracza maksymalną dopuszczalną pomoc, jaką mógłby otrzymać przedsiębiorca realizujący inwestycję o wartości 100.000.000 euro, z uwzględnieniem zasad stosowanych przy obliczaniu pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych.

§ 9

 1. Pomoc na wspieranie nowych inwestycji może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 7 albo wielkości pomocy ustalonej zgodnie z § 8 ust. 3, przy uwzględnieniu korzystniejszych kosztów kwalifikujących się do objęcia tymi rodzajami pomocy.
 2.  Pomoc, o której mowa w programie podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczoną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 7 albo wielkości pomocy ustalonej zgodnie z § 8 ust. 3.

§ 10

Z tytułu udzielania pomocy w ramach Programu wpływy z podatku od nieruchomości do budżetu miasta ulegną zmniejszeniu w zależności od liczby przedsiębiorców, którzy będą realizować inwestycje i tworzyć nowe miejsca pracy. Rocznie może to wynosić około 3. 000.000 zł.

§ 11

 1.  Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynikające z programu przysługuje po spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 oraz po złożeniu informacji, o której mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. /Dz. U. Nr 123 poz. 1291/. przedstawionej na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia.2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis (Dz. U. Nr 191 poz. 1960) od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy do końca miesiąca poprzedzającego dzień przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 7 lub maksymalnej wielkości pomocy wymienionej w § 8 nie dłużej niż do upływu terminu korzystania z pomocy określonego w § 4 uchwały.
 2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do przedłożenia wraz z deklaracją podatkową każdego roku podatkowego następującego po roku w którym korzystał z pomocy na podstawie niniejszego programu sprawozdania z uwzględnieniem informacji dotyczących poziomu zatrudnienia, wielkości i przeznaczenia uzyskanej pomocy oraz poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nowo utworzonych miejsc pracy i/lub inwestycji, z tytułu których tę pomoc uzyskał.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę lub zmianę.
 4. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności tej pomocy.
 5. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości w trybie niniejszego programu kwota udzielona ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi.
 6.  W przypadku utraty prawa do zwolnień podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę
 7.  Przedsiębiorca, który w ustawowym terminie zawiadomi organ udzielający pomocy o utracie warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości, traci do niego prawo, poczynając od miesiąca, w którym je utracił.
 8.  Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości, traci do niego prawo poczynając od początku roku podatkowego, w którym je utracił.
 9. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację
  co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie
  z podatku, traci do niego prawo poczynając od początku roku podatkowego, w którym je utracił.
 10. W przypadku wykorzystania pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem , kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową, do której stosuje się właściwe przepisy.

§ 12

Program obowiązuje od momentu wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 13

Adresatami pomocy są przedsiębiorcy podejmujący i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Żarów.

§ 14

Organem udzielającym pomocy i sprawującym nadzór jest Burmistrz Miasta Żarów.

§ 15

Traci moc Uchwała Nr XXV/149/2004 Rady Miejskiej w Żąrowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Żarów i określenia zasad dopuszczalności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki:
 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych umorzenia za 2023 rok (29.05.2024, 11:27) - pobrań: 218
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:50
Dokument oglądany razy: 9 468
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020