Podatek od środków transportowych

Uruchamiam sytezator mowy...

UCHWAŁA NR LX/462/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 5 października 2023 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 70.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1 173,00 zł,
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 957,00 zł,
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 2 348,00 zł.
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton - 3 200,00 zł,
b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton - 3 200,00 zł,
2) trzy osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton - 3 200,00 zł,
b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton - 4 481,00 zł,
3) cztery i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton - 4 481,00 zł,
b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton - 4 481,00 zł.
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 2 739,00 zł.
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 3 300,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 4 000,00 zł,
2) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 3 300,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 4 000,00 zł.
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 2 348,00 zł.
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi:
1) jedna oś jezdna:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 739,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 3 463,00 zł,
2) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 739,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 3 463,00 zł,
3) trzy i więcej osi jezdnych :
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 739,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 3 463,00 zł.
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
1) mniejszej niż 22 miejsca - 2 773,00 zł,
2) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 3 506,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/356/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie
Roman Konieczny

Uzasadnienie
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku Rada Gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych. Wysokość stawek określonych przez Radę na 2023 rok nie może przekroczyć poziomu stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 ( M.P. z 2023 r., poz. 774 ).
Stawki te corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który ogłaszany jest przez Prezesa GUS.
W związku z inflacją jaka miała miejsce w I półroczu 2023 r., górne granice stawek podatkowych zostały podwyższone w stosunku do górnych stawek podatkowych z roku ubiegłego średnio o 15%.
Stawki podatku dotyczące ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rownej lub wyższej niż 12 ton zostały obniżone o 5% i 10 % w stosunku od górnych stawek podatkowych na rok 2024 ogłoszonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 21 lipca 2023 roku.
W uchwale zostały wprowadzone stawki po zaokrągleniu do pełnych złotych, mając na celu ułatwienie wyliczenia podatku przez podatników, ponieważ podatek od środków transportowych jest podatkiem deklarowanym przez właściciela pojazdu, płatnym po zaokrągleniu do pełnych złotych.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
Agnieszka Sozańska
Referent ds. wymiaru podatków

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.12.2023, 11:03
Dokument oglądany razy: 1 614
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020