Podatek od nieruchomości

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.05.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodanie/zmiana informacji

UCHWAŁA NR XVII/108/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,95 zł;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,80 zł;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,50 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 3,15 zł;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,81 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 23,90 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni - 11,18 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,87 zł;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,51 zł;
f) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,05 zł;
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc uchwała nr LVII/386/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie
Roman Konieczny


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez Radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ogłaszanych w drodze obwieszczenia.
Stawki maksymalne na rok 2020 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Mon. Pol. poz. 738).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Stawki te zostały podwyższone o wskaźnik inflacji, który wyniósł 1,8 %.
W uchwale wprowadzone zostały maksymalne stawki podatkowe za poszczególne przedmioty opodatkowania, z wyjątkiem stawek za budynki pozostałe, która jest obniżona do wysokości 6,51 zł (stawka maksymalna wynosi 8,05 zł).
Uzyskane dochody z podatku od nieruchomości pozwolą na prawidłową realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy.
W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych przyznawanych na indywidualny wniosek podatnika.
Mając powyższe na uwadze podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.


Sporządziła:
Paulina Pająk
inspektor ds. wymiaru podatków


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:47
Dokument oglądany razy: 1 483
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020