Podatek od nieruchomości

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 19.12.2023, 11:01
z powodu: dodanie informacji
UCHWAŁA NR XLIV/355/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 6 października 2022 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 1,16 zł;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 5,79 zł;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,61 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 3,81 zł;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej -1,00 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 28,78 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni - 13,47 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,87 zł;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,71 zł;
f) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,71 zł;
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV/271/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie
Roman Konieczny

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez Radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ogłaszanych w drodze obwieszczenia.
Stawki maksymalne na rok 2023 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Mon. Pol. poz. 731).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Stawki te zostały podwyższone o wskaźnik inflacji, który wyniósł 11,8 %.
W uchwale wprowadzone zostały maksymalne stawki podatkowe za poszczególne przedmioty opodatkowania.
Uzyskane dochody z podatku od nieruchomości pozwolą na prawidłową realizację zadań zaplanowanych
w budżecie Gminy.
W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych przyznawanych na indywidualny wniosek podatnika.
Mając powyższe na uwadze podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
Katarzyna Momot
Podinspektor ds. wymiaru podatków
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.12.2022, 08:25
Dokument oglądany razy: 1 800
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020