Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:13.05.2024, 08:43
Zakończenie:03.06.2024, 15:30
Rozstrzygnięcie:17.06.2024, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:nie
Kontakt:
Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 - formularz (13.05.2024, 08:43) - pobrań: 114
  2. Informacja o wyborze partnera (05.06.2024, 12:06) - pobrań: 88

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.1 - Dostęp do edukacji

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Działania 8.1 Dostęp do edukacji

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Gmina Żarów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do edukacji. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r.
o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy/umiejętności/kompetencji uczestników z zakresu edukacji ekologicznej. Poprzez aktywne działania lub pracę projektową przekazywane informacje są najlepiej przyswajane i zapamiętywane. Planuje się zaprojektowanie dla grupy docelowej aktywności, w których poprzez własne działanie zdobywana jest wiedza.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Ogłoszony nabór obejmuje obligatoryjnie typ projektu 8.1.E Działania z zakresu edukacji ekologicznej:
a) popularyzacja edukacji ekologicznej, przyrodniczej, między innymi poprzez organizację zajęć dla dzieci/uczniów, kadry pedagogicznej i zarządzającej;
b) zajęcia dla dzieci/uczniów, kadry zarządzającej i nauczycieli zapoznające z zasadami i celami zrównoważonego rozwoju;
c) kształtowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych poprzez realizację, w szczególności w środowisku lokalnym, działań na rzecz ochrony środowiska;
d) upowszechnienie i realizacja metod pracy z dziećmi/uczniami w postaci eksperymentu przyrodniczego
i projektu ekologicznego.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Żarów obejmujące przypisane we wniosku
o dofinansowanie zadania, ustalone na etapie przygotowania części budżetowych oraz opisowych projektu.
b) Gmina Żarów zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.
Nie przewiduje się udziału finansowego Partnera w ramach kosztów pośrednich.

IV. Wymagania wobec partnera:
a) Partner musi posiadać doświadczenie w realizacji działań na rzecz kształcenia ogólnego oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z edukacją ekologiczną.
b) Opis udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie edukacji ekologicznej wraz z ich krótkim opisem.
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
e) Informację o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego w regulaminowej wysokości – tj. 20% wraz z informacją o źródle wkładu własnego oraz jego formie (pieniężna lub niepieniężna).
f) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
g) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
h) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:
a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);
b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.).

Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
b) Przedstawienie koncepcji udziału partnera w projekcie w formie pisemnej. Koncepcja musi spełniać następujące wymagania:
• opierać się na należycie przeanalizowanym stanie faktycznym;
• posiadać czytelne odniesienia do dokumentów źródłowych, przepisów prawa;
• zawierać prezentację zaplanowanych w ramach projektu działań;
• zawierać jasno sformułowane podsumowanie, w którym zostaną zawarte wnioski z przeprowadzonej analizy. Max. 50 pkt
c) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z edukacją ekologiczną. Max. 30 pkt
d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie edukacji ekologicznej wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.
f) Informacja o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego w regulaminowej wysokości – tj.20% wraz ze wskazaniem jego źródła oraz z informacją o jego formie (pieniężna lub niepieniężna). Max. 30 pkt.

VII. Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 03 czerwca 2024r. na adres e-mail: oswiata@um.zarow.pl lub złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Gmina Żarów zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podawania powodu.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.05.2024
Dokument oglądany razy: 74
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 13.05.2024