Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:NSP2021
Opublikowane:29.01.2021, 09:43
Zakończenie:09.02.2021, 16:00
Rozstrzygnięcie:23.02.2021, 16:00 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:Gminne Biuro Spisowe w  Urzędzie Miejskim w Żarowie – nr tel. 74 30 67 337, e-mail: spis2021@um.zarow.pl
Załączniki:
  1. Oferta na kandydata na rachmistrza (29.01.2021, 09:41) - pobrań: 3 748

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021

Burmistrz Miasta Żarów – Gminny Komisarz Spisowy w Żarowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:
    1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Żarowie. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu aplikacji.
    2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
    3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
    4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
    5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
    6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
    7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
        a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
        b. format pliku - JPG,
        c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
            ▪ przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
            ▪ przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
    1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia:
    2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
    3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub otrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. zawierać powinna:
    1. dane osobowe i kontaktowe:
    a) imię (imiona) i nazwisko,
    b) datę urodzenia,
    c) adres zamieszkania,
    d) numer telefonu,
    e) adres e-mail,
    • oświadczenie o:
       a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
        b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
        c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
        d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:
    1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: burmistrz@um.zarow.pl, platformę ePUAP Gmina Żarów albo na adres: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. O dacie wpływu dokumentów decyduje:
    a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu. Zgłoszenia należy składać w terminie od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Żarów przy ul. Zamkowej 2 (parter) w godzinach pracy Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.”
    b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
    c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
    d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
    2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
    3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w  Urzędzie Miejskim w Żarowie – nr tel. 74 30 67 337,
e-mail: spis2021@um.zarow.pl
    4. Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie http://spis.gov.pl

Burmistrz Miasta Żarów
Gminny Komisarz Spisowy
Leszek Michalak
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.01.2021
Dokument oglądany razy: 6 156
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 29.01.2021