Określenie właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

DWB.775.5.2022

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 listopada 2022 r.

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 22 stycznia 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Żarowie w okręgu wyborczym nr 3, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I do dnia 28 listopada 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu (adres j. w.), w terminie do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Żarów za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Żarowie, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Żarowie więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 9 stycznia 2023 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 17 stycznia 2023 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Miasta Żarów do dnia 13 stycznia 2023 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 24 kwietnia 2023 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.
Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: walbrzych.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.


Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.11.2022, 14:51
Dokument oglądany razy: 33