Ogłoszenie

​OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siedlimowice, gmina Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 741 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XXX/234/2021   z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siedlimowice, gmina Żarów.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.
Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Miasta Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: burmistrz@um.zarow.pl lub s.niedzwiecka@um.zarow.pl  lub przez platformę ePUAP. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.10.2021, 15:13
Dokument oglądany razy: 313