Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

W związku z wszczęciem procedury wprowadzania nazw ulic w miejscowości Kalno informuję, że w dniach 12 grudnia do 23 grudnia 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Konsultacje obejmują obręb Kalno i mogą w nich brać udział pełnoletni mieszkańcy Kalna.

Poddane konsultacjom opracowanie zawierające schemat proponowanego przebiegu ulic oraz ich nazw (na podstawie propozycji przedstawicieli mieszkańców wsi Kalno przedstawione na Komisji Sportu i Rekreacji w dniu 6 grudnia 2022 r.) jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia o konsultacjach.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii poprzez wnoszenie przez mieszkańców opinii, uwag oraz propozycji zmian na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w formie elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) przesyłając na adres e-mail: j.gola@um.zarow.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu gminy (ePUAP).

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie  opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 23 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni po ich zakończeniu w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna:
- art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.),
- uchwała nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 6725),
- Zarządzenie nr Nr 238/2022 Burmistrza z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z z mieszkańcami Kalna dotyczących wprowadzenia nazw ulic

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.12.2022, 08:47
Dokument oglądany razy: 206