Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Żarów

Ta strona z dnia 11.03.2021, 11:25 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 24.02.2021, 11:03
Data zakończenia zapytania: 04.03.2021, 12:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 04.03.2021, 12:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Żarów.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- cotygodniowy odbiór odpadów zmieszanych z 49 pojemników 40L zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów, tj. (49 * 36 = 1764 opróżnień pojemnika 40L),
- dzierżawa pojemników oraz cotygodniowy odbiór odpadów zmieszanych z 14 pojemników 120L zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów, tj. (14 * 36 = 504 opróżnień pojemnika 120L),
- - dzierżawa pojemników oraz codwutygodniowy odbiór odpadów zmieszanych z 7 pojemników 120L zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów, tj. (7 * 18 = 126 opróżnień pojemnika 120L),
- dzierżawa pojemników oraz cotygodniowy odbiór odpadów zmieszanych z 5 pojemników 240L zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów, tj. (5 * 36 = 180 opróżnień pojemnika 240L),
- dzierżawa pojemników oraz cotygodniowy odbiór odpadów zmieszanych z 2 pojemników 1100L zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów, tj. (2 * 36 = 72 opróżnienia pojemnika 1100L),
W przesłanej ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie koszty w tym koszty dzierżawy pojemników, mycia i dezynfekcji pojemników, zagospodarowania odpadów i sprzętu.

4. Termin realizacji zamówienia: 01.04.2021 r. - 31.12.2021 r.

5. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto za całość prac.

6. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać  koszt brutto za całość wykonanych robót oraz cenę jednostkową za opróżnienie pojemnika 40L jak i cenę jednostkową za dzierżawę i opróżnienie pojemnika 120L, 240L, 1100L.
c/  ofertę należy złożyć w terminie do 04.03.2021 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 04.03.2021 r. godz. 1200), faksem na numer 74 3067331 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymagana data wpływu 04.03.2021 r. godz. 1200

7. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 3067334

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.02.2021, 11:03
Dokument oglądany razy: 278