Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów

Numer przetargu: R.271.4.2020
Informacja opublikowana: 28.01.2021, 13:26
Data zakończenia przetargu: 15.02.2021, 08:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 15.02.2021, 12:30 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Agata Piotrowska, tel.: +48 743067337
Podlega Ustawie

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.e/udl?uri=TED:NOTICE:602106-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Żarów: Usługi związane z odpadami 2020/S 243-602106

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żarów Krajowy numer identyfikacyjny: 8842365232Adres pocztowy: ul. Zamkowa 2 Miejscowość: Żarów Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski Kod pocztowy: 58-130 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Agata Piotrowska E-mail: przetargi@um.zarow.pl Tel.: +48 743067337Faks: +48 748580778Adresy internetowe:Główny adres: http://www.um.zarow.pl
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.um.zarow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
Numer referencyjny: R.271.4.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Żarów, województwo dolnośląskie, POLSKA
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów. Zamawiający określa, że: liczba mieszkańców gminy Żarów wynosi: ok. 10 595 osób (dane na dzień 31 sierpnia 2020 r. z systemu informatycznego Wydra), liczba adresów nieruchomości zamieszkałych, tj. budynków wielolokalowych w których znajduje się co najmniej jeden lokal zamieszkały wynosi 249 szt. oraz budynków jednorodzinnych na terenie gminy Żarów wynosi: 1 197 szt. (dane na dzień 31 grudnia 2019 r.). Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Żarów obejmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02);
b) tworzywa sztuczne (20 01 39);
c) opakowania ze szkła (15 01 07);
d) szkło (20 01 02);
e) opakowania z papieru i tektury (15 01 01);
f) papier i tektura (20 01 01);
g) odzież (20 01 10);
h) tekstylia (20 01 11);
i) opakowania z metali (15 01 04);
j) metale (20 01 40);
k) opakowania z drewna (15 01 03);
l) opakowania wielomateriałowe (15 01 05);
m) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34);
Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez:
1. odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem w instalacji przetwarzania odpadów, lub instalacji zastępczej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439);
2. organizację selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metalu, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych opakowań ze szkła, oraz odpadów ulegających biodegradacji wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem;
3. odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz opon wraz z ich zagospodarowaniem;
4. odbiór odpadów o kodach 20 01 31*, 20 01 32 z aptek lub innych wyznaczonych miejsc.
5. zapewnienie i utrzymanie w odpowiednim stanie pojemników do zbierania odpadów
zmieszanych;
6. opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;
7. utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowanie odebranych odpadów;
8. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia;
9. przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Żarów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;
n) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36);
o) urządzenia zawierające freony (20 01 23*);
p) meble i odpady wielkogabarytowe, (20 03 07);
q) przeterminowane leki i chemikalia (20 01 31*, 20 01 32, 20 01 27, 20 01 28);
r) zużyte opony (16 01 03);
s) odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80);
t) odpady ulegające biodegradacji (20 01 08, 20 02 01);
u) niesegregowane zmieszane odpady komunalne (20 03 01).
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: „Zajęcia edukacyjne” – ZE (Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Żarów) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
— posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Żarów, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), co najmniej w zakresie odpadów o kodach: opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), tworzywa sztuczne (20 01 39), opakowania ze szkła (15 01 07), szkło (20 01 02), opakowania z papieru i tektury (15 01 01), papier i tektura (20 01 01), odzież (20 01 10), tekstylia (20 01 11), opakowania z metali (15 01 04), metale (20 01 40), opakowania z drewna (15 01 03), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), zużyte baterie i akumulatory (20 01 33, 20 01 34), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36), urządzenia zawierające freony (20 01 23*), meble i odpady wielkogabarytowe, (20 03 07), przeterminowane leki i chemikalia (20 01 31*, 20 01 32, 20 01 27, 20 01 28), - zużyte opony (16 01 03), odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80), odpady ulegające biodegradacji (20 01 08, 20 02 01), niesegregowane zmieszane odpady komunalne (20 03 01),
— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (przynajmniej wpis uzyskany na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3b oraz art. 50 ust. 1 pkt 5b).
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (lub wykonuje), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał (lub wykonuje) przynajmniej jedną trwającą minimum 12 miesięcy usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 3 000 Mg/rok.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał (lub wykonuje), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał (lub wykonuje) przynajmniej jedną trwającą minimum 12 miesięcy usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 3 000 Mg/rok.
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach 60 l – 1 100 l, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania - minimum 2 szt.;
b) samochodem skrzyniowym, kontenerowym lub hakowym przewożącym kontenery na odpady z burtami wysokimi, krytymi blachą stalową, wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu 900 kg do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach o pojemności 2,5 m3 i 1,5 m3 typu np. „dzwon”, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 1 szt.;
c) samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów wielkogabarytowych zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów – minimum 1 szt.;
d) sprawnymi technicznie i o estetycznym wyglądzie pojemnikami do gromadzenia odpadów segregowanych w ilości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia i o poj. od 1 100 l do 2 500 l z tworzywa sztucznego o szczelnej konstrukcji, wyposażonymi w otwory wrzutowe, dostosowane do rodzaju i wielkości odpadów na które są przeznaczone i w określonej przez Zamawiającego kolorystyce:
1) pojemniki w kolorze niebieskim na odpady zawierające frakcje: papier i makulatura;
2) pojemniki w kolorze zielonym na odpady zawierające frakcje: szkło;
3) pojemniki w kolorze żółtym na odpady zawierające frakcje: tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe;
4) pojemniki w kolorze brązowym na odpady zawierające frakcje: odpady biodegradowalne;
e) bazą magazynowo-transportową na terenie miasta Żarów lub w odległości maksymalnej 60 km od granicy gminy na której znajdują się:
1. pomieszczenie/a administracyjno-socjalne dla pracowników;
2. zaplecze biurowe dla pracownika/ów odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, wyposażone w szczególności w sieć telekomunikacyjną i Internet;
3. miejsca przeznaczone do parkowania minimum 6 pojazdów do odbierania odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4. miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. legalizowana samochodowa waga najazdowa – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;
6. punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą lub logo firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu. Dodatkowo pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów zbieranych selektywnie muszą posiadać oznaczenie: „Selektywna zbiórka odpadów” z wyszczególnieniem, którą frakcję odpadów w danym momencie odbiera auto – selektywna zbiórka odpadów „Metal odpady wielomateriałowe i tworzywa sztuczne”, selektywna zbiórka odpadów „Papier”, selektywna zbiórka odpadów „Szkło”, selektywna zbiórka odpadów „Bio”.
Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na koszt Wykonawcy w system:
— wideo rejestracji obrazu z możliwością przekazu na żywo,
— monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów,
— czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
Wymagania, o których mowa powyżej muszą być spełnione najpóźniej na dzień podpisania umowy.
Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że wszystkie pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia są wyposażone w sprawny system:
— wideo rejestracji obrazu z możliwością przekazu na żywo,
— monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów,
— czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
Obraz z wideo rejestracji powinien być rejestrowany w rozdzielczości umożliwiającej swobodny odczyt zapisanego materiału. Wideo rejestracja musi być tak skonfigurowana, aby z nagranego materiału można było ustalić w szczególności trasę przejazdu samochodów służących do odbioru odpadów i miejsca ich zagospodarowania. W przypadku ich wystąpienia, zarejestrowane powinny być także stwierdzone przez obsługę nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami na nieruchomości, brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Dane z wideo rejestracji należy archiwizować przez cały okres świadczenia usługi.
Podgląd na żywo powinien mieć zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. Niezbędne jest udostępnienie podglądu na żywo Zamawiającemu, np. poprzez udostępnienie haseł do serwera, na który przekazywany będzie obraz z samochodów. W takiej sytuacji koszty urządzeń umożliwiających podgląd przez Zamawiającego będzie ponosił Zamawiający.
Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi nie mogą być starsze niż 15 lat oraz muszą spełniać wymagane normy emisji spalin.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/01/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/03/2021
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 15.1.2021, o godzinie 12.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. pkt 12–23 ustawy (przesłanki obligatoryjne).
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (przesłanki fakultatywne):
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gow.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2020

-> pliki do pobrania (archiwum ZIP, pliki PDF, XLS, DOC)

Załączniki:
 1. Odwołanie - ALBA (28.12.2020, 08:53) - pobrań: 5 971
 2. Odwołanie - FBSerwis (28.12.2020, 08:54) - pobrań: 5 971
 3. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (28.12.2020, 08:55) - pobrań: 5 445
 4. Zmiany do SIWZ - zmiana terminu składania ofert (05.01.2021, 13:49) - pobrań: 5 297
 5. Ogłoszenie zmian po publikacji (08.01.2021, 12:56) - pobrań: 5 516
 6. Zmiana terminu składania ofert (14.01.2021, 14:45) - pobrań: 5 332
 7. Odpowiedź na odwołanie - 3446/20 (15.01.2021, 10:02) - pobrań: 5 739
 8. Odpowiedź na odwołanie - 3447/20 (15.01.2021, 10:03) - pobrań: 5 749
 9. Ogłoszenie zmian po publikacji (19.01.2021, 10:25) - pobrań: 5 686
 10. Odpowiedzi na pytania wykonawców (20.01.2021, 09:20) - pobrań: 5 761
 11. Zmiana terminu składania ofert (21.01.2021, 14:53) - pobrań: 5 784
 12. Protokół z otwarcia ofert (15.02.2021, 15:24) - pobrań: 5 236
 13. Ogłoszenie zmian po publikacji (26.01.2021, 09:45) - pobrań: 5 286
 14. Zmiany do SIWZ (28.01.2021, 13:24) - pobrań: 5 795
 15. Poprawione załączniki (28.01.2021, 13:27) - pobrań: 5 389
 16. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (02.02.2021, 11:48) - pobrań: 6 010
 17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.03.2021, 14:16) - pobrań: 4 644
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 28.01.2021, 13:26
Dokument oglądany razy: 21 125