Obwieszczenie

    Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2021 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  
„Budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach zadania I. Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów”
    Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
    Dnia 15 lipca 2021 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji.DECYZJA ​ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

    Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 31  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) -  po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Żarów Pana Leszka Michalaka z siedzibą gminy Żarów przy ul. Zamkowej 2, 58-130 w Żarowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po uzyskaniu opinii:
    • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy – opinia z dnia 20 maja 2021 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.78.2021;
    • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie nr 62/21 z dnia 27 maja 2021 r., znak: ZNS.9022.4.19.2021;
    • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia  28 maja 2021 r., znak: WOOŚ.4220.324.2021.SD.1;

​ o r z e k a m:

​ realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach zadania I. Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów” i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

U z a s a d n i e n i e
    Wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2021 r., uzupełnionym o pismo z dnia 05 maja 2021 r. zmieniające nazwę przedsięwzięcia i KIP, złożonym przez Pana Igora Zamirskiego reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S. A., z siedzibą w Warszawie, 02-337, ul. Mszczonowska 4  zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach zadania I. Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów”.
    Do wniosku przedłożona została Karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona przez Pana Igora Zamirskiego (marzec 2021 r.), zwana dalej Kip.
    Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) - zwana dalej ustawą ooś, stwierdzono, że Kip oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są kompletne. Zawiadomieniem znak: GKiI.6220.4.2021 z dnia 11 maja 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, poinformowano o tym fakcie strony postępowania.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany:
-zgodnie z §3, ust. 1, pkt 31: instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, dnia 11 maja 2021 r., zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 62/21,   znak: ZNS.9022.4.19.2021 z dnia 27 maja 2021 r. (pismo przesłane przez e-PUAP, data wpływu dokumentu 28 maja 2020 r.) stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy pismem znak: WR.ZZŚ.1.435.78.2021 z dnia 20 maja 2021 r. (data wpływu do urzędu 24 maja 2021 r.)  wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia      28 maja 2021 r. (pismo przesłane przez e-PUAP, data wpływu dokumentu 28 maja 2021 r.), znak: WOOŚ.4220.324.2021.SD.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Zawiadomieniem z dnia 31 maja 2021 r. organ poinformował strony postępowania administracyjnego o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Miasta Żarów odstępując od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 247 ze zm.). Na podstawie informacji przedstawionej przez Wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, zakres robót, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę również stanowiska organów współdziałających.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na likwidacji zwarcia rury przewodowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 5,5 z rurą osłonową w miejscu skrzyżowania z drogą. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek 375/6, 965/1, 369/5, 374/3, 374/4 obręb Żarów, Miasto Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Teren, na którym planowana jest inwestycja objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dla działek 369/5, 374/3, 374/4 obowiązuje uchwała nr XXV/155/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 lipca r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia    11 sierpnia 2004 r., poz. 2614). W planie tym działki leżą w obszarze oznaczonym symbolami: 1KD-Z1/2 – tereny komunikacji samochodowej – ulice klasy zbiorczej (100%), strefy ochronna związane z infrastrukturą techniczną gazociągów wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia, A.8R – tereny użytkowane rolniczo (86%). Dla działki 374/4 w części obowiązuje uchwała nr LVI/343/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 28 listopada 2006 r., poz. 3705). W planie tym działka 374/4 leży w obszarze oznaczonym symbolem: A.1WS – tereny wód powierzchniowych (7%), strefy ochronne sieci gazowych (7%).
    Dla działek 965/1 i 375/6 obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Miasta Żarowa i wsi Łażany – uchwała nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 1 lipca 2015 r., poz. 2828). W planie tym działka 965/1 leży w obszarze oznaczonym symbolami: A.26.G – tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo, B.1.P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (47%), B.2.P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (29%), A.25.ZP - tereny zieleni urządzonej (22%), B.3.KDW- tereny dróg wewnętrznych (3%), granica strefy B ochrony konserwatorskiej (24%), granica strefy ochronnej gazociągu (14%). Działka 375/6 leży w obszarze oznaczonym symbolem – A.26.G - tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo (100%).
    Inwestycja jest zgodna z ww. dokumentami. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszczają modernizację i rozbudowę sieci gazowej i urządzeń gazowniczych.
    Likwidacja zwarcia polegała będzie na budowie nowego odcinka gazociągu DN250 o długości 67 m oraz likwidacji istniejącego odcinka gazociągu DN250 o długości ok. 59 m. Projektowany gazociąg ułożony będzie prostopadle do istniejącej drogi metodą bezwykopową oraz połączony z istniejącym rurociągiem poprzez wykopy otwarte. Podczas realizacji prac, konieczne będzie wykonanie odcinka gazociągu pod istniejącą drogą publiczną oraz rowami przydrożnymi metodą bezwykopową poprzez przecisk rury osłonowej stalowej DN400. Dodatkowo w celu bezpiecznego wykonania prac konieczny jest montaż urządzeń - króćców do balonowania oraz odgazowania – elementy te zamontowane będą na istniejącym gazociągu. Minimalne przykrycie króćców powinno wynosić 1,0 m.     W przypadku, gdy przykrycie będzie mniejsze miejsce montażu króćców zostanie ogrodzone płotkami. Wykonanie przedsięwzięcia pozwoli na likwidację zwarcia istniejącej rury osłonowej z rurą przewodową w celu uniknięcia tworzenia się korozji. Usprawni to działanie ochrony katodowej wynikiem czego będzie usunięcie problemu związanego z potencjalną korozją istniejącego gazociągu. W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana rodzaju ani parametrów gazociągu, w szczególności maksymalnego ciśnienia roboczego oraz średnicy gazociągu.
    Powierzchnia zajmowana przez strefę kontrolowaną nowego odcinka gazociągu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie) (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 4 czerwca 2013 r., poz. 640) wynosi 0,0396 ha.
    Dla potrzeb prac budowlano - montażowych na gazociągu zostanie zajęty pas terenu (tzw. pas montażowy) o szerokości do 20 m niezbędny do prowadzenia prac. Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu niezmieniającego formę użytkowania. Przed oddaniem do użytkowania nowego odcinka gazociągu, przeprowadzone zostaną próby wytrzymałościowe oraz próby szczelności dla uzyskania pewności długoletniej, bezawaryjnej pracy systemu, a następnie odcinek gazociągu połączony zostanie z istniejącym za pomocą spoin gwarantowanych. Jak zadeklarował wnioskodawca, gazociąg zostanie wykonany z materiałów spełniających obowiązujące normy techniczne, posiadających wymagane atesty.
    Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego, pochodzącą z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu planowanych prac, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Wykorzystywany w trakcie prac sprzęt budowlany i środki transportu oraz wykonywane prace montażowe i spawalnicze będą również źródłem uciążliwości akustycznej. Hałas ten będzie miał jednak charakter   okresowy i uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem ww. prac, które będą prowadzone jedynie w porze dziennej. Najbliższe tereny chronione - zabudowa mieszkaniowa – znajdują się w odległości ok. 300 metrów od terenu inwestycji. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo– wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn. W przypadkach ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych stosowane będą sorbenty.
    W trakcie budowy inwestycji będą powstawały odpady związane z pracami ziemnymi, budowlanymi i instalacyjnymi (m.in. odpady spawalnicze, żelazo i stal, niesegregowane odpady komunalne). Powstające odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerach/pojemnikach lub w workach typu big-bag. W przypadku ziemi z wykopów, oraz rur stalowych z demontażu wyłączanego odcinka gazociągu inwestor dopuszcza gromadzenie bezpośrednio na gruncie w obrębie placu budowy. Następnie odpady zostaną przekazane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Wszystkie elementy sieci    gazowej zostaną poddane próbie szczelności i wytrzymałości. Ścieki po przeprowadzonych próbach szczelności odprowadzone będą do oczyszczalni ścieków (nastąpi jednorazowe zużycie wody w ilości do 3,29 m3), ścieki sanitarne powstające w związku z pobytem pracowników wykonujących roboty budowlane, będą odprowadzane do zbiorników przenośnych toalet ustawionych na placu budowy, a docelowo wywożone do oczyszczalni ścieków przez pojazdy asenizacyjne. W odległości około 60 metrów od miejsca planowanego przedsięwzięcia znajduje się staw. Zastosowane rozwiązania projektowe zagwarantują brak oddziaływania przedsięwzięcia na ww. obiekt.
    Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Na etapie eksploatacji projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zwiększenia emisji hałasu, ani emisji do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie nowym źródłem ścieków technologicznych oraz bytowo gospodarczych, co więcej nie będzie też źródłem powstawania dodatkowych odpadów. Prawidłowo zaprojektowany, wybudowany i eksploatowany gazociąg nie powinien ulegać awariom, a tym samym stwarzać zagrożenia dla środowiska.
    Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy o kodzie JCWP PLRW600020134899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1967) – JCWP Strzegomka od Pełcznicy została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd)nr 108 o kodzie PLGW6000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd 108 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowym. Przedsięwzięcie w planowanej lokalizacji nie koliduje ze strefami ochrony wód, obszarów wodno-błotnych oraz obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią  i zlokalizowane jest poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
    Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania, w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono,   że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej położone formy ochrony przyrody: Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” znajduje się w odległości około   5 km, a Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski PLB020004 znajduje się w odległości około 6 km.
    Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację w obrębie terenów rolnych oraz drogi, poza lokalnymi korytarzami ekologicznymi, a także brak konieczności wycinki drzew i krzewów, planowana inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszary chronione oraz różnorodność biologiczną.
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
    W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do rozpatrzenia przedłożono komplet dokumentacji. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 § 1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
    Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Żarów postanowił jak w sentencji.
    Wydanie powyższej decyzji podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
POUCZENIE
    Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.07.2021, 12:37
Dokument oglądany razy: 292