Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 września 2021 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  
„Montaż instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów i powierzchni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 938/4 obręb Żarów, przy ul. Przemysłowej 10, 58-130 Żarów ”
    Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
Dnia 15 września 2021 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji.

Treść decyzji:

​ DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

    Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 31  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) -  po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Tomasza Franckiewicza, Vice - Prezesa Zarządu oraz Panią Izabelę Szymonowicz – prokurenta, w imieniu firmy „Franc-Textil” Spółka z o. o., z siedzibą w Żarowie, 58-130, ul. Przemysłowa 10 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po uzyskaniu opinii:
• Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy – opinia z dnia 21 czerwca 2021 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.99.2021.EG;
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie nr 84/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., znak: ZNS.9022.4.24.2021;
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.4220.408.2021.AWL.3;

​ o r z e k a m:
​realizację przedsięwzięcia pn.: „Montaż instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów i powierzchni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 938/4 obręb Żarów, przy ul. Przemysłowej 10, 58-130 Żarów i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

​ U z a s a d n i e n i e
    Wnioskiem z dnia 27 maja 2021 r. złożonym przez Pana Tomasza Franckiewicza, Vice - Prezesa Zarządu oraz Panią Izabelę Szymonowicz – prokurenta, w imieniu firmy „Franc - Textil” Spółka z o. o., z siedzibą w Żarowie, 58-130, ul. Przemysłowa 10 zwrócono się wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Montaż instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów i powierzchni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 938/4 obręb Żarów, przy ul. Przemysłowej 10, 58-130 Żarów.
    Do wniosku przedłożona została Karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona pod kierownictwem Pana Arkadiusza Koconia (marzec 2021 r.), zwana dalej Kip.
    Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) - zwana dalej ustawą ooś, stwierdzono, że Kip oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są kompletne. Zawiadomieniem znak: GKiI.6220.7.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, poinformowano o tym fakcie strony postępowania poprzez obwieszczenie.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany:
-zgodnie z §3, ust. 1, pkt 14: instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników.
W związku z powyższym, dnia 11 czerwca 2021 r., zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 84/21,   znak: ZNS.9022.4.24.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. (pismo przesłane przez e-PUAP) stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy pismem znak: WR.ZZŚ.1.435.99.2021.EG z dnia 21 czerwca 2021 r. (data wpływu do urzędu 24 czerwca 2021 r.)  wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził braki merytoryczne w KIP, pismem z dnia 30 lipca 2021 r., znak: WOOŚ.4220.408.2021.AWL.2 wezwał inwestora do ich uzupełnienia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymał uzupełnioną dokumentację w dniu 17 sierpnia 2021 r., następnie postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2021 r. (pismo przesłane przez e-PUAP), znak: WOOŚ.4220.408.2021.AWL.3 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Zawiadomieniem w formie obwieszczenia z dnia 23 sierpnia 2021 r. organ poinformował strony postępowania administracyjnego o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Miasta Żarów odstępując od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Na podstawie informacji przedstawionej przez Wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, zakres robót, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę również stanowiska organów współdziałających.
Planowane przedsięwzięcie polega na montażu instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów i powierzchni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych na terenie działki ewidencyjnej nr 938/4, obręb Żarów. Planowane przedsięwzięcie polega na zaadoptowaniu części pomieszczenia magazynowego hali montażowej w celu montażu ścianki malarskiej na terenie istniejącego zakładu zajmującego się sprzedażą mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz. W związku z tym, że podczas transportu, magazynowania   i dystrybucji ulegają one drobnym uszkodzeniom, inwestor planuje montaż ścianki malarskiej do dokonywania poprawek malarskich i lakierniczych na uszkodzonych elementach. Przed poddaniem akcesoriów i mebli procesom pokrywania farbami i lakierami, ich powierzchnie będą poddawane odtłuszczaniu (polegającym na przemyciu) oraz miejscowym zmatowieniu powierzchni wykonywanemu wyłącznie ręcznie. Inwestor zakłada, że przedmiotowa ścianka malarska będzie wykorzystywana przez ok. 2 h /dobę, a jej wymiary mają wynosić 300x200x100cm. Poza montażem ścianki malarskiej, zostaną wykonane przyłącza elektryczne oraz hydrauliczne, pozwalające doprowadzi do instalacji prąd i sprężone powietrze. Pomieszczenie magazynowe, w którym zostanie zamontowana ścianka malarska zostanie wyposażone w osobny wyciąg wentylacyjny (z wentylatorem wyciągowym i wyrzutnią dachową), z systemem filtrów kartonowych o skuteczności zatrzymywania aerozoli farb na poziomie nie mniejszym niż 90%. Ze względu na fakt, że w projektowanej instalacji wykonywane będą wyłącznie prace renowacyjne i naprawcze, związane z nakładaniem powłok, zużycie materiałów malarskich (farb, lakierów, utwardzaczy, rozpuszczalników) określono łącznie na ok. 450 kg/rok i średnio ok. 1 kg/h.
Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 2,8438 ha, z czego pod planowaną inwestycje zostanie zaadoptowana część hali o powierzchni ok. 40 m2. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 650 m od granicy działki inwestycyjnej. Teren działki jest przekształcony i zabudowany.
Teren, na którym planowana jest inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki 938/4 obowiązuje uchwała nr XXXVII/219/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 11 stycznia 2001 r., Nr 1 poz. 11). Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem: C.2P/U – Zabudowa produkcyjno – usługowa (100%). Inwestycja jest zgodna            z ww. dokumentem.
Faza realizacji inwestycji polegać będzie na dostarczeniu i montażu ścianki malarskiej oraz wykonaniu prac adaptacyjnych na terenie istniejącej hali z wykorzystaniem typowych narzędzi i maszyn ręcznych oraz napędzanych elektrycznie i pneumatycznie. Biorąc pod zakres planowanych prac oraz fakt, że wszystkie roboty wykonywane będą w porze dziennej wewnątrz istniejącej hali, nie przewiduje się istotnych oddziaływań fazy realizacji na środowisko. W pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowana ścianka malarska, będzie zainstalowany wentylator wyciągowy o wydajności 10000 m3/h wykonany w wersji przeciwwybuchowej.
Nowymi źródłami emisji zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji inwestycji będą procesy zachodzące w projektowanej ściance malarskiej (emisja m. in.: acetonu, octanu etylu, octanu butylu, ksylenu, toluenu, etylobenzenu, węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych). Mieszanka powietrzna powstająca podczas procesu wyciągania z pomieszczenia powietrza zmieszanego z aerozolem farb i oparami ewentualnie używanych rozpuszczalników będzie odprowadzana emitorem zakończonym okrągłą wyrzutnią dachową typu WDO-E (emitorem pionowym) posadowioną na wysokości ok. 6 m n.p.t. Podczas eksploatacji planuje się używanie farb, lakierów, utwardzaczy i rozpuszczalników o najniższej zawartości lotnych związków organicznych. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, planowane zużycie materiałów i substancji w ściance lakierniczej, inwestycja nie powinna w znaczący sposób wpłynąć na pogorszenie jakości powietrza w najbliższym otoczeniu inwestycji, w stosunku do stanu istniejącego.
Projektowanymi źródłami emisji hałasu na etapie eksploatacji będą wentylatory zainstalowane w ścianie malarskiej oraz kompresor dostarczający sprężone powietrze na potrzeby malowania. Urządzenia te emitują hałas na poziomie ok. 80-90 dB każdy i zostaną zainstalowane wewnątrz adoptowanego na potrzeby magazynu hali montażowej. Biorąc pod uwagę rodzaj i moc akustyczną planowanych źródeł hałasu oraz odległość inwestycji od terenów chronionych akustycznie (ok. 650 m) można stwierdzić, że funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie się wiązało z ponadnormatywną emisją hałasu w środowisku.
Wytworzone odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne będą zbierane w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach (w pojemnikach, kontenerach, w magazynie odpadów oraz w wyznaczonym miejscu na zewnątrz placu), a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
W zakładzie nie zmieni się gospodarka wodno-ściekowa. Woda dostarczana jest będzie z miejskiej sieci wodociągowej, nie wzrośnie zapotrzebowanie. Ścieki bytowe oraz wody opadowe i roztopowe, tak jak dotychczas, będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej będą podczyszczane z zawiesin i węglowodorów ropopochodnych. Cała wewnętrzna kanalizacja deszczowa jest dwukrotnie w roku sprawdzana, a kosze osadcze odwodnień liniowych i studzienek są czyszczone i konserwowane. Nie planuje się wzrosty zatrudnienia, nie wzrośnie ilość ścieków bytowych. Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych w związku z funkcjonowaniem ścianki malarskiej. Inwestycja nie powinna stanowić istotnego wpływu na gospodarkę wodno-ściekową.
    Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych Tarnawka o kodzie PLRW600016134889. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1967) JCWP Tarnawka została zaklasyfikowana jako naturalna część wód o złym stanie niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, jakim jest dobry stan chemiczny. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wod Podziemnych. Analizowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie objętym ochroną pośrednią oraz bezpośrednią ujęć wód podziemnych jak również poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.
    Nie planuje się wykopów oraz wycinki drzew, czy krzewów.
Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek), a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliżej położony obszar chroniony – Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” znajduje się w odległości ok. 4,2 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski PLB020004 zlokalizowany jest w odległości ok. 5,8 km. W obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.
    Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację     w obrębie terenów rolnych oraz drogi, poza lokalnymi korytarzami ekologicznymi, a także brak konieczności wycinki drzew i krzewów, planowana inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszary chronione oraz różnorodność biologiczną.
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
    W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do rozpatrzenia przedłożono komplet dokumentacji. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 § 1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
    Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Żarów postanowił jak w sentencji.
    Wydanie powyższej decyzji podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
POUCZENIE
    Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.09.2021, 13:41
Dokument oglądany razy: 241