Obwieszczenie

Na podstawie art. 38, art. 74 ust 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informuję, że dnia 17 grudnia br. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Bartłomieja Świderskiego, właściciela Metikam Sp. J., z siedzibą w Żarowie przy ul. Kwiatowej 5 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fundamentu przy budynku produkcyjnym i instalacja zbiornika dla magazynowania ciekłego azotu, parownic dla rozprężenia ciekłego azotu i instalacji rurociągu dla przesyłu azotu gazowego do głowicy palnika laserowe o wewnątrz budynku na działce o numerze ewidencyjnym 378/39 obręb Żarów”

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od dnia jej publicznego obwieszczenia. W przypadku zamiaru odwołania się od decyzji stronom służy prawo wystąpienia do organu o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.nowa.um.zarow.pl oraz w BIP.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.12.2020, 14:42
Dokument oglądany razy: 98